6.(SS)-Panzerarmee (SS)-Pz.AOK 6))
Standort: 24.09.1944 Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Feldgend.Kp.SS-Pz.AOK 6 Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Sich.Kp.SS-Pz.AOK 6 Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Nachr.Reg.Pz.AOK 6 Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Harko 506 ? Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Armee-Pi.Führer SS-Pz.AOK 6 Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Korük ? Ersatzgestellung:  
Befehlshaber: SS-Oberst-Gruppenführer Joseph Dietrich (24.09.1944-09.05.1945) Unterstellung: OB West (10.1944-12.1945)
Befehlshaber:   Unterstellung: Heeresgruppe "B" (01.1945)
Befehlshaber:   Unterstellung: Heeresgruppe "Süd" (04.1945)
Befehlshaber:   Unterstellung: Heeresgruppe "Ostmark" (05.1945)

 

Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 13.10.1944
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 09.11.1944
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 26.11.1944
II.SS-PzK 2.SS-Pz.Div."Das Reich", 9.SS-Pz.Div."Hohenstaufen"
I.SS-PzK "Leibstandarte" 12.SS-Pz.Div."Hitlerjugend", 1.SS-Pz.Div."Leibstandarte Adolf Hitler"
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 15.12.1944
II.SS-PzK 2.SS-Pz.Div."Das Reich", 9.SS-Pz.Div."Hohenstaufen"
LXVII.AK 326.VGD, 246.VGD
I.SS-PzK "Leibstandarte" 12.SS-Pz.Div."Hitlerjugend", 1.SS-Pz.Div."Leibstandarte Adolf Hitler", 277.VGD, 12.VGD, 3.Fj.Div.
der Armee direkt unterstellt: Pz.Brig.150 "Rübenhügel"
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 16.12.1944
I.SS-PzK "Leibstandarte" 12.SS-Pz.Div."Hitlerjugend", 1.SS-Pz.Div."Leibstandarte Adolf Hitler", 277.VGD, 12.VGD, 3.Fj.Div.
II.SS-PzK 2.SS-Pz.Div."Das Reich", 9.SS-Pz.Div."Hohenstaufen"
LXVII.AK 326.VGD, 272.VGD
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 17.12.1944
I.SS-PzK "Leibstandarte" 12.SS-Pz.Div."Hitlerjugend", 1.SS-Pz.Div."Leibstandarte Adolf Hitler", 277.VGD, 12.VGD, 3.Fj.Div.
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 18.12.1944
I.SS-PzK "Leibstandarte"

12.SS-Pz.Div."Hitlerjugend", 1.SS-Pz.Div."Leibstandarte Adolf Hitler", 277.VGD, 12.VGD, 3.Fj.Div.

der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 19.12.1944
I.SS-PzK "Leibstandarte" T.12.SS-Pz.Div."Hitlerjugend", 1.SS-Pz.Div."Leibstandarte Adolf Hitler", T.277.VGD, 12.VGD, T.3.Fj.Div.
II.SS-PzK T.12.SS-Pz.Div."Hitlerjugend", T.3.Fj.Div., T.277.VGD, 3.Pz.Gren.Div.
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 20.12.1944
I.SS-PzK "Leibstandarte" 12.SS-Pz.Div."Hitlerjugend", 1.SS-Pz.Div."Leibstandarte Adolf Hitler", 277.VGD, 12.VGD, 3.Fj.Div.
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 21.12.1944
I.SS-PzK "Leibstandarte" 12.SS-Pz.Div."Hitlerjugend", 1.SS-Pz.Div."Leibstandarte Adolf Hitler", 277.VGD, 12.VGD, 3.Fj.Div.
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 22.12.1944
I.SS-PzK "Leibstandarte" 12.SS-Pz.Div."Hitlerjugend", 1.SS-Pz.Div."Leibstandarte Adolf Hitler", 277.VGD, 12.VGD, 3.Fj.Div.
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 23.12.1944
I.SS-PzK "Leibstandarte" 12.SS-Pz.Div."Hitlerjugend", 1.SS-Pz.Div."Leibstandarte Adolf Hitler", 277.VGD, 12.VGD, 3.Fj.Div.
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 24.12.1944
II.SS-PzK  
LXVI.AK  
LXVII.AK  
I.SS-PzK "Leibstandarte" 12.SS-Pz.Div."Hitlerjugend", 1.SS-Pz.Div."Leibstandarte Adolf Hitler", 277.VGD, 12.VGD, 3.Fj.Div.
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 25.12.1944
I.SS-PzK "Leibstandarte" T.12.SS-Pz.Div."Hitlerjugend", 1.SS-Pz.Div."Leibstandarte Adolf Hitler", 277.VGD, 12.VGD, 3.Fj.Div.
II.SS-PzK T.12.SS-Pz.Div."Hitlerjugend", 9.SS-Pz.Div."Hohenstaufen", 10.SS-Pz.Div."Frundsberg"
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 26.12.1944
II.SS-PzK  
LXVI.AK  
der Armee direkt unterstellt: I.SS-PzK "Leibstandarte", Pz.Brig.150 "Rübenhügel"
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 28.12.1944
II.SS-PzK  
LXVI.AK  
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 31.12.1944
II.SS-PzK 2.SS-Pz.Div."Das Reich", 560.VGD, 9.SS-Pz.Div."Hohenstaufen"
LXVI.AK 62.VGD, 18.VGD
der Armee direkt unterstellt: 12.VGD
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 01.01.1945
II.SS-PzK 10.SS-Pz.Div."Frundsberg", 116.Pz.Div.
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 20.01.1945
der Armee direkt unterstellt:

I.SS-PzK: "Leibstandarte": 12.SS-Pz.Div."Hitlerjugend", 1.SS-Pz.Div."Leibstandarte Adolf Hitler"

II.SS-PzK: 2.SS-Pz.Div."Das Reich", 9.SS-Pz.Div."Hohenstaufen"

Nachtrag:
Verlegung nach Ungarn
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 21.01.1945
LXVII.AK 277.VGD, 3.Fj.Div., 89.ID
XIII.AK 326.VGD, 246.VGD, 18.VGD, 9.SS-Pz.Div."Hohenstaufen"
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 26.01.1945
der Armee direkt unterstellt:

I.SS-PzK "Leibstandarte": 12.SS-Pz.Div."Hitlerjugend", 1.SS-Pz.Div."Leibstandarte Adolf Hitler"

II.SS-PzK: 2.SS-Pz.Div."Das Reich", 9.SS-Pz.Div."Hohenstaufen"

Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 01.02.1945
der Armee direkt unterstellt:

I.SS-PzK "Leibstandarte": 12.SS-Pz.Div."Hitlerjugend", 1.SS-Pz.Div."Leibstandarte Adolf Hitler"

II.SS-PzK: 2.SS-Pz.Div."Das Reich", 9.SS-Pz.Div."Hohenstaufen"

Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 19.02.1945
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 03.03.1945
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 05.03.1945
II.SS-PzK 2.SS-Pz.Div."Das Reich", 9.SS-Pz.Div."Hohenstaufen", 44.ID "Hoch und Deutschmeister", 23.Pz.Div.
I.Kav.-K 3.Kav.Div, 4.Kav.Div., T.25.ID (ung.)
II.ung.AK 20.ID (ung.)
XXXXIII.AK 356.ID, Gren.Brig.92, T.Pz.Div."Feldherrnhalle"
I.SS-PzK "Leibstandarte"

1.SS-Pz.Div."Leibstandarte Adolf Hitler", 12.SS-Pz.Div."Hitlerjugend", T.25.ID (ung.)

der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 21.03.1945
II.SS-PzK

2.SS-Pz.Div."Das Reich", 9.SS-Pz.Div."Hohenstaufen", 44.ID "Hoch und Deutschmeister"

I.Kav.-K 3.Kav.Div, 4.Kav.Div., 25.ID (ung.)
II.ung.AK 20.ID (ung.), ID "Sant Laslo" (ung.)
XXXXIII.AK 356.ID, Pz.Gren.Brig.92, T.Pz.Div."Feldherrnhalle"
I.SS-PzK "Leibstandarte" 1.SS-Pz.Div."Leibstandarte Adolf Hitler", 12.SS-Pz.Div."Hitlerjugend", 23.Pz.Div.
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 31.03.1945
II.SS-PzK 2.SS-Pz.Div."Das Reich", 6.Pz.Div., 1.Geb.Brig.(ung.), 1.Kav.Div.(ung.)
I.SS-PzK "Leibstandarte" 1.SS-Pz.Div."Leibstandarte Adolf Hitler", 3.SS-Pz.Div."Totenkopf", 12.SS-Pz.Div."Hitlerjugend", 2.Pz.Div.(ung.), 232.Pz.Div.
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 01.04.1945
II.SS-PzK 2.SS-Pz.Div."Das Reich", T.6.Pz.Div., 1.Geb.Brig.(ung.), T.1.Pz.Div., T.9.SS-Pz.Div."Frundsberg", Gren.Btl.587, Gren.Btl.I./133, Pz.Zerst.Btl.587, Jg.Btl.II./482, Pz.Zerst.Btl.130, Nachr.Kp.130, Nachr.Kp.557, Gren.Btl.230, H.Flak-Ausb.Abt.277, s.Gren.Btl.557, s.Gren.Btl.I./486, Art.Ausb.Abt.96, III./Art.Ausb.Reg.265, Gren.Ers./Ausb.Btl.412
I.SS-PzK "Leibstandarte" 1.SS-Pz.Div."Leibstandarte Adolf Hitler", 3.SS-Pz.Div."Totenkopf", 12.SS-Pz.Div."Hitlerjugend", T.2.Pz.Div.(ung.), 232.Pz.Div., T.20.ID (ung.), 356.ID, T.SS-Reg.Ney (ung.), T.37.SS-Kav.Div."Lützow", T.SS-Pz.Gren.Reg.24 "Danmark", Fjk.Schule Wiener Neustadt, V.A.K.403, H.Art.Brig.959
der Armee direkt unterstellt: T.2.Pz.Div.(ung.), 1.Kav.Div.(ung.)
1.ung.Armee (siehe dort)  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 12.04.1945
Korps Schultz Ka.Gru.Staudinger, 710.ID
I.SS-PzK "Leibstandarte" 12.SS-Pz.Div."Hitlerjugend", 1.SS-Pz.Div."Leibstandarte Adolf Hitler", 356.ID, Ka.Gru.Keitel (T.37.SS-Kav.Div."Lützow")
II.SS-PzK Führer-Gren.Div., 6.Pz.Div., 3.SS-Pz.Div."Totenkopf", 2.SS-Pz.Div."Das Reich", Kpf.Kdt.Wien, Ka.Gru.Folkmann
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 30.04.1945
II.SS-PzK Führer-Gren.Div., 3.SS-Pz.Div."Totenkopf"
Korps Bünau 710.ID
I.SS-PzK "Leibstandarte" 1.SS-Pz.Div."Leibstandarte Adolf Hitler", 356.ID, 12.SS-Pz.Div."Hitlerjugend"
der Armee direkt unterstellt: 117.Jg.Div.
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 07.05.1945
II.SS-PzK Führer-Gren.Div., 3.SS-Pz.Div."Totenkopf"
Korps Bünau Ka.Gru.Stegmann, 710.ID
I.SS-PzK "Leibstandarte" 1.SS-Pz.Div."Leibstandarte Adolf Hitler", 356.ID, Ka.Gru.Keitel, 117.Jg.Div.
der Armee direkt unterstellt: 12.SS-Pz.Div."Hitlerjugend", 10.Fj.Div.
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 6.SS-PzA: Stand 09.05.1945
II.SS-PzK Führer-Gren.Div., 3.SS-Pz.Div."Totenkopf", 12.SS-Pz.Div."Hitlerjugend", Stug.Brig.228, Stug.Brig.191, Volkswerf.Brig.17, Volkswerf.Brig.19, s.PzAbt.506
Korps Bünau Ka.Gru.Stegmann, 710.ID, T.10.Fj.Div., Stug.Brig.239, H.Pz.Jagd.Brig.2, V.A.K.403, V.A.K.959, I./AR 27
I.SS-PzK "Leibstandarte" 1.SS-Pz.Div."Leibstandarte Adolf Hitler", 356.ID, Ka.Gru.Keitel, 117.Jg.Div., Stug.Brig.286, Stug.Brig.261, II./AR 52, Art.Abt.736, III./AR 818
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 

zurück