4.Panzerarmee (Pz.AOK 4)
Standort: 01.01.1942 Ersatzgestellung: 01.01.1942 Inf.Ers.Btl.5 Neuruppin
Armeetruppen: Harko 312 Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Pz.Armee-Nachr.Reg.4 Ersatzgestellung: Nachr.Ers.Abt.20 Hamburg
Armeetruppen: Korük 593 Ersatzgestellung: Inf.Ers.Btl.216 Herford
Armeetruppen: Korük 585 (1943) Ersatzgestellung: Gren.Ers.Btl.192 Bautzen
Armeetruppen: Pz.Armee Nachschubführer 4 Ersatzgestellung: Kraftf.Ers.Abt.23 Sorau
Armeetruppen: Felders.Btl.4.PzA (06.1942), Feld.Ers.Btl.Pz.AOK 4 (10.1944) Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Sturm-Reg.Pz.AOK 4 (05.1944) Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Btl.z.b.V.I Pz.AOK 4 (02.1945) Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Btl.z.b.V.II Pz.AOK 4 (02.1945) Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Btl.z.b.V.III Pz.AOK 4 (02.1945) Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Btl.z.b.V.IV Pz.AOK 4 (02.1945) Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Btl.z.b.V.V Pz.AOK 4 (02.1945) Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Btl.z.b.V.VI Pz.AOK 4 (02.1945) Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Btl.z.b.V.VII Pz.AOK 4 (02.1945) Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Btl.z.b.V.VIII Pz.AOK 4 (02.1945) Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Btl.z.b.V.XI Pz.AOK 4 (02.1945) Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Btl.z.b.V.X Pz.AOK 4 (02.1945) Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Art.Abt.z.b.V.Pz.AOK 4 (02.1945) Ersatzgestellung:  
Befehlshaber: Generaloberst Erich Höpner (01.01.1942-07.01.1942) Unterstellung: Heeresgruppe "Mitte" (01.1942-04.1942)
Befehlshaber: Generaloberst Richard Ruoff (08.01.1942-30.05.1942) Unterstellung: OKH (05.1942)
Befehlshaber: Generaloberst Hermann Hoth (31.05.1942-03.11.1943) Unterstellung: Heeresgruppe "Süd" (06.1942-07.1944)
Befehlshaber: Generaloberst Erhard Raus (03.11.1943-01.05.1944) Unterstellung: Heeresgruppe "B" (08.1942-11.1942)
Befehlshaber: Generaloberst Josef Harpe (01.05.1944-28.06.1944) Unterstellung: Heeresgruppe "Don" (12.1942-02.1943)
Befehlshaber: Gen.d.Pz.Tr.Hermann Balck (28.06.1944-02.07.1944) Unterstellung: Heeresgruppe "Süd" (03.1943-03.1944)
Befehlshaber: Gen.d.Pz.Tr.Walter Nehring (02.07.1944-05.08.1944) Unterstellung: Heeresgruppe "Nordukraine" (04.1944-09.1944)
Befehlshaber: Gen.d.Pz.Tr.Hermann Balck (05.08.1944-21.09.1944) Unterstellung: Heeresgruppe "A" (10.1944-01.1945)
Befehlshaber: Gen.d.Pz.Tr.Fritz Hubert Gräser (21.09.1944-??.04.1945) Unterstellung: Heeresgruppe "Mitte" (02.1945-05.1945)
Befehlshaber: Gen.d.Art.Alexander Andrae (??.04.1944-??.05.1945) Unterstellung:  

 

Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 02.01.1942
V.AK 23.ID, 106.ID, 35.ID, 6.PzD
XXXXVI.AK (mot.) 11.PzD, T.10.ID (mot.), 5.PzD, SS-Div.(mot.) "Reich"
IX.AK 252.ID, 78.ID, 87.ID, 20.PzD
VII.AK 255.ID, 3.ID (mot.), 197.ID, 7.ID, 267.ID, Inf.Reg.638 (franz.)
3.Panzerarmee (s.d.)  
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 10.01.1942
XX.AK 15.ID, 267.ID, 258.ID, T.10.ID (mot.), 292.ID, 183.ID, T.3.ID (mot.)
XXXXVI.AK (mot.) 11.PzD, T.10.ID (mot.), 5.PzD, SS-Div."Reich" (mot.)
IX.AK 252.ID, 78.ID, 87.ID, 20.PzD
VII.AK 255.ID, T.3.ID (mot.), 197.ID, 7.ID
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 16.01.1942
XX.AK 15.ID, 257.ID, 258.ID, T.10.ID (mot.), 292.ID, 183.ID, T.3.ID (mot.)
XXXXVI.AK (mot.) 11.PzD, T.10.ID (mot.), T.5.PzD, SS-Div."Reich" (mot.)
IX.AK 252.ID, 78.ID, 87.ID, 20.PzD, 255.ID
VII.AK T.3.ID (mot.), 197.ID, 7.ID
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 06.02.1942
IX.AK 23.ID, 106.ID, 35.ID, 11.PzD, 10.ID (mot.), 252.ID, 78.ID, 87.ID
VII.AK 258.ID, 197.ID, 7.ID
XX.AK 15.ID, 267.ID, 255.ID, 20.PzD, 292.ID, 183.ID
der Armee direkt unterstellt: 5.PzD
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 10.03.1942
V.AK 23.ID, 106.ID, 3.ID (mot.), 11.PzD, 5.PzD
IX.AK 35.ID, 252.ID, 78.ID, 87.ID, 197.ID
VII.AK 258.ID, 15.ID, 7.ID
XX.AK 17.ID, 267.ID, 255.ID, 20.PzD, 292.ID, 183.ID, 10.ID (mot.)
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 05.04.1942
V.AK 23.ID, 106.ID, 3.ID, 15.ID, 5.PzD
IX.AK 35.ID, 252.ID, 78.ID, 87.ID, 11.PzD
VII.AK 258.ID, 267.ID, 7.ID, 197.ID
XX.AK 17.ID, 255.ID, 20.PzD, 292.ID, 183.ID
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 22.04.1942
V.AK T.23.ID, 3.ID, T.15.ID, T.5.PzD
IX.AK T.23.ID, 35.ID, 252.ID, 78.ID, 87.ID, 11.PzD, 7.ID, 197.ID, T.20.PzD, T.255.ID
XX.AK 17.ID, T.255.ID, 20.PzD, 292.ID, 183.ID
der Armee direkt unterstellt: 267.ID, T.213.Sich.Div.
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 11.05.1942
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
Auffrischung bei OKH
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 08.06.1942
XXXXVIII.AK (mot.) 377.ID, 82.ID, 9.PzD
2.ung.Armee (s.d.)  
der Armee direkt unterstellt: XXIV.AK (mot.), XIII.AK, 385.ID, 24.PzD
Nachtrag:
als Armeegruppe Weichs bezeichnet
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 24.06.1942
XXXXVIII.AK (mot.) ID (mot.) "Großdeutschland", 24.PzD
XXIV.AK (mot.) 377.ID, 3.ID, 9.PzD
XIII.AK T.385.ID, 82.ID, 11.PzD
2.ung.Armee (s.d.)  
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
als Armeegruppe Weichs bezeichnet
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 07.07.1942
XIII.AK 88.ID, 385.ID, 82.ID
XXIV.PzK 377.ID, 3.ID (mot.), 11.PzD, 9.PzD
XXXXVIII.PzK 16.ID (mot.), ID (mot.) "Großdeutschland", 24.PzD
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
als Armeegruppe Weichs bezeichnet
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 05.08.1942
XXXXVIII.PzK 29.ID (mot.), 14.PzD
VI.AK (rum.) 1.ID (rum.), 2.ID (rum.), 20.ID (rum.), 4.ID (rum.)
IV.AK 94.ID, 371.ID
der Armee direkt unterstellt: 297.ID, 24.PzD
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 12.08.1942
XXXXVIII.PzK 29.ID (mot.), 14.PzD
VI.AK (rum.) 1.ID (rum.), 2.ID (rum.), 20.ID (rum.), 4.ID (rum.)
IV.AK 94.ID, 297.ID, 371.ID
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 02.09.1942
XXXXVIII.PzK 29.ID (mot.), 14.PzD, 24.PzD, 20.ID (rum.)
VI.AK (rum.) 1.ID (rum.), 2.ID (rum.)
IV.AK 94.ID, 297.ID, 371.ID, 4.ID (rum.)
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 08.10.1942
XXXXVIII.PzK 16.ID (mot.), 14.PzD
VI.AK (rum.) 1.ID (rum.), 2.ID (rum.), 4.ID (rum.)
IV.AK 297.ID, 371.ID, 20.ID (rum.)
der Armee direkt unterstellt: 71.ID, 29.ID (mot.)
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 05.11.1942
XXXXVIII.PzK  
VI.AK (rum.) 1.ID (rum.), 2.ID (rum.), 4.ID (rum.), 8.Kav.Div.(rum.), 5.Kav.Div.(rum.)
IV.AK 297.ID, 371.ID
der Armee direkt unterstellt: 18.ID (rum.), 16.ID (mot.), 29.ID (mot.)
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 15.11.1942
VII.AK (rum.) 8.Kav.Div.(rum.), 5.Kav.Div.(rum.)
VI.AK (rum.) 1.ID (rum.), 2.ID (rum.), 4.ID (rum.), 18.ID (rum.)
IV.AK 20.ID (rum.), 297.ID, 371.ID
der Armee direkt unterstellt: 16.ID (mot.), 29.ID (mot.)
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 01.12.1942
4.rum.Armee (s.d.)  
der Armee direkt unterstellt: 16.ID (mot.), 6.PzD
Nachtrag:
als Armeegruppe Weichs bezeichnet
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 22.12.1942
LVII.PzK 15.LwfD, 17.PzD, 23.PzD, 6.PzD
XXXXVIII.AK 7.LwfD, 11.PzD, 336.ID
Stab 384.ID Ka.Gru.Heilmann, Ka.Gru.Adam
4.rum.Armee (s.d.)  
der Armee direkt unterstellt: 16.ID (mot.)
Nachtrag:
als Armeegruppe Weichs bezeichnet
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 01.01.1943
LVII.PzK 17.PzD, 23.PzD, 16.ID (mot.), SS-PzGrD "Wiking"
4.rum.Armee (s.d.)  
der Armee direkt unterstellt: 15.LwfD, VI.AK (rum.), VII.AK (rum.), 1.ID (rum.), 2.ID (rum.), 4.ID (rum.), 8.Kav.Div.(rum.), 5.Kav.Div.(rum.), 18.ID (rum.)
Nachtrag:
als Armeegruppe Hoth bezeichnet
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 03.02.1943
LVII.PzK 15.LwfD, 17.PzD, 23.PzD, SS-PzGrD "Wiking", 111.ID
Gen.Kom.z.b.V. 444.Sich.Div., 454.Sich.Div.
der Armee direkt unterstellt: 3.PzD, 11.PzD, 16.ID (mot.)
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 04.03.1943
LVII.PzK 15.ID, 17.PzD
SS-PzK SS-PzGrD "Leibstandarte Adolf Hitler", SS-PzGrD "Totenkopf", SS-PzGrD "Das Reich"
XXXXVIII.PzK 3.PzD, 11.PzD
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 09.04.1943
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
Res.Heeresgruppe "Süd"
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 01.05.1943
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
Res.Heeresgruppe "Süd"
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 01.06.1943
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
Res.Heeresgruppe "Süd"
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 21.06.1943
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
Res.Heeresgruppe "Süd"
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 06.07.1943
LII.AK 57.ID, 255.ID, 332.ID, Arko 137, I./108 AR, 3./Art.Abt.731, Werf.Reg.1, Pi.Reg.Stab z.b.V.677, Pi.Btl.74, Brüko.B 23, Brüko.B 80, Bau-Btl.217, Radf.Sich.Btl.226
XXXXVIII.PzK 3.PzD, 11.PzD, 167.ID, PzGrD "Großdeutschland", Pz.Brig.Stab 10, Pz.Reg.Stab 39, Pz.Abt.51, Pz.Abt.52, Arko 132, Arko 144, AR Stab z.b.V.70, III./109 AR, Art.Abt.101, Art.Abt.842, Stug.Abt.911, Heeres-Fla.Btl.616, le.Beob.Abt.19, Pi.Reg.Stab z.b.V.515, Pi.Btl.48 (mot.), Pi.Lehr-Btl.1 (mot.), Brükostaffelstab 938, Brüko.B 22, Brüko.B 609, Brüko.B 639, Brüko.B 640, Brüko.B 641, Brüko.B 642, Brüko.B 643, Brüko.B 644, Brüko.B 645, Brüko.B 646, Brüko.B 647, Brüko.B 648, Brüko.B 649, Brüko.B 676, Brüko.J 841, Br.Bau-Btl.37, Bau-Btl.81, le.Radf.Straßen-Bau-Btl.507
II.SS-PzK SS-PzGrD "Leibstandarte Adolf Hitler", SS-PzGrD "Totenkopf", SS-PzGrD "Das Reich", Arko 122, III./818 AR, Art.Abt.861, Kdr.d.Nebeltr.3, Werf.Reg.55, Werf.Lehr.Reg.1, Pi.Reg.Stab z.b.V.680, Pi.Btl.627 (mot.), Pi.Btl.666 (mot.), Brükostaffelstab 929, Brüko.B 2./41, Brüko.B 11, Brüko.B 21, Brüko.B 31, Brüko.B 573, Brüko.J 840, Kdr.d.Bautr.8, Br.Bau-Btl.26, le.Radf.Straßen-Bau-Btl.508, Bau-Btl.410, Geräte-Einheit B 812
der Armee direkt unterstellt: Harko 312, Oberbaustab 14, Kdr.d.Bautr.34, Bau-Btl.155, Bau-Btl.305, Brükostaffelstab 922, Brüko.B 671, Brüko.B 2./413, Kartenstelle 473 (mot.), V°Meßtrupp 512, OT-Stab Kretzer, OT-Abt.71, OT-Abtl.73, Pz.Armee-Nachr.Reg.4, Pz.Prop.Kp.4, Abw.Tr.323, Abw.Tr.206, Abw.Tr.104, Feldgen.Kp.34, Feldgen.Kp.37
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 07.07.1943
LII.AK 57.ID, 255.ID, 332.ID
XXXXVIII.PzK 3.PzD, 11.PzD, T.167.ID, PzGrD "Großdeutschland"
II.SS-PzK SS-PzGrD "Leibstandarte Adolf Hitler", SS-PzGrD "Totenkopf", SS-PzGrD "Das Reich", T.167.ID
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 17.07.1943
LII.AK 57.ID, 255.ID
XXXXVIII.PzK 3.PzD, PzGrD "Großdeutschland", 332.ID
II.SS-PzK SS-PzGrD "Leibstandarte Adolf Hitler", SS-PzGrD "Totenkopf", 11.PzD
der Armee direkt unterstellt: SS-PzGrD "Das Reich", 7.PzD
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 25.07.1943
LII.AK 332.ID, 255.ID, 6.PzD, 11.PzD, 167.ID, 19.PzD
XXXXVIII.PzK 57.ID
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 05.08.1943
LII.AK 255.ID, 6.PzD, T.11.PzD, 167.ID, 19.PzD, T.57.ID, T.332.ID
XXXXVIII.PzK 7.PzD, T.57.ID, T.11.PzD, T.332.ID
VII.AK 88.ID, 75.ID, 323.ID, 68.ID
der Armee direkt unterstellt: III.PzK
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 14.08.1943
LII.AK 6.PzD, 167.ID
XXXXVIII.PzK 7.PzD, 57.ID, 11.PzD, 19.PzD
VII.AK 88.ID, 75.ID, 323.ID, 68.ID
der Armee direkt unterstellt: III.PzK, 332.ID, 255.ID, PzGrD "Großdeutschland", 10.PzGrD, 112.ID
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 21.08.1943
LII.AK 255.ID, 112.ID, 332.ID, 57.ID
XXXXVIII.PzK 19.PzD, 11.PzD
VII.AK 88.ID, 75.ID, 323.ID, 68.ID
XXIV.PzK PzGrD "Großdeutschland", 10.PzGrD, 7.PzD
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 05.09.1943
LII.AK 332.ID, 57.ID
XXXXVIII.PzK 19.PzD, 11.PzD, PzGrD "Großdeutschland", T.255.ID
VII.AK 88.ID, 75.ID, 208.ID, 68.ID
XIII.AK 183.ID, 340.ID, 82.ID, 327.ID
XXIV.PzK 112.ID, T.255.ID, 34.ID, 10.PzGrD
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 15.09.1943
LIX.AK 217.ID, 8.PzD
VII.AK 88.ID, 75.ID, 82.ID, 68.ID, T.327.ID
XIII.AK 183.ID, 340.ID, 208.ID, T.327.ID
XXIV.PzK 112.ID, 255.ID, 34.ID, 10.PzGrD, 57.ID
der Armee direkt unterstellt: 332.ID, 2.PzD
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 24.09.1943
LIX.AK 217.ID, T.2.PzD, T.213.Sich.Div., 8.PzD, 95.ID
VII.AK 88.ID, 75.ID, 82.ID, 68.ID, T.327.ID, T.213.Sich.Div., T.291.ID
XIII.AK 339.ID, 183.ID, 340.ID, 208.ID, T.327.ID
der Armee direkt unterstellt: 332.ID, T.2.PzD, 19.PzD, 20.PzGrD, 291.ID
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 04.10.1943
LIX.AK 8.PzD, 291.ID, 217.ID, 339.ID, 183.ID, T.2.PzD
VII.AK 88.ID, 75.ID, 213.Sich.Div., 68.ID
XIII.AK 208.ID, 340.ID, 82.ID, 327.ID
XXXXII.AK 454.Sich.Div.
der Armee direkt unterstellt: 7.PzD, 332.ID
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 15.10.1943
LIX.AK 291.ID, 339.ID
XIII.AK 208.ID, 340.ID, 212.ID, 327.ID, 183.ID
XXXXII.AK 454.Sich.Div.
der Armee direkt unterstellt: 8.PzD, 7.PzD
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 25.10.1943
LIX.AK 8.PzD, 291.ID, 217.ID, 339.ID, 183.ID, 7.PzD
VII.AK 88.ID, 75.ID, 213.Sich.Div., 323.ID
XIII.AK 208.ID, 340.ID, 82.ID, 327.ID, 68.ID
XXXXII.AK 454.Sich.Div.
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 08.11.1943
LIX.AK 291.ID, Korps-Abt.C
VII.AK 7.PzD, 88.ID, 20.PzGrD, 323.ID, 68.ID, T.75.ID
XIII.AK 208.ID, 340.ID, 8.PzD, 327.ID
XXXXII.AK 454.Sich.Div.
XXXXVIII.PzK 25.PzD, 198.ID, T.75.ID, 82.ID, 213.Sich.Div., 2.SS-PzD "Das Reich"
XXIV.PzK 168.ID, 255.ID, 34.ID, 10.PzGrD, 19.PzD, 223.ID, 112.ID, 3.PzD
der Armee direkt unterstellt: T.1.SS-PzD "Leibstandarte Adolf Hitler", 4.PzD
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 20.11.1943
VII.AK 2.SS-PzD "Das Reich", 82.ID, 198.ID, 75.ID
Armee-Abt."Mattenklott" XIII.AK: 291.ID, Korps-Abt.C, T.454.Sich.Div., T.147.Res.Div.LIX.AK: 68.ID, 323.ID, 213.Sich.Div., 88.ID, 208.ID, 340.ID, 8.PzD, 327.ID, Kav.Reg."Süd"T.454.Sich.Div.
XXXXVIII.AK 25.PzD, 19.PzD, 1.PzD, 7.PzD, 1.SS-PzD "Leibstandarte Adolf Hitler"
XXIV.PzK 168.ID, 255.ID, 34.ID, 10.PzGrD, 223.ID, 112.ID, 3.PzD
der Armee direkt unterstellt: 2.FjD
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 03.12.1943
LIX.AK 291.ID, Korps-Abt.C, T.147.Res.Div.
VII.AK 88.ID, 75.ID, 198.ID, 82.ID
XIII.AK 213.Sich.Div., 340.ID, 327.ID, 323.ID, 68.ID
XXXXII.AK 7.PzD, 8.PzD, 20.PzGrD, 2.SS-PzD "Das Reich", 25.PzD, 19.PzD, 2.FjD
XXXXVIII.PzK 1.PzD, 208.ID, 1.SS-PzD "Leibstandarte Adolf Hitler", Kav.Reg."Süd"
XXIV.PzK 168.ID, 255.ID, 34.ID, 223.ID, 112.ID
454.Sich.Div.  
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 14.12.1943
LIX.AK 291.ID, Korps-Abt.C
VII.AK 88.ID, 75.ID, 198.ID, 82.ID, 18.Art.Div.
XIII.AK 213.Sich.Div., 340.ID, Kav.Reg."Süd", 208.ID, 68.ID
XXXXII.AK 8.PzD, 2.SS-PzD "Das Reich", 25.PzD, 19.PzD
XXXXVIII.PzK 1.PzD, 7.PzD, 1.SS-PzD "Leibstandarte Adolf Hitler"
XXIV.PzK 168.ID, 34.ID, 112.ID
454.Sich.Div.  
der Armee direkt unterstellt: 20.PzGrD
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 26.12.1943
LIX.AK 291.ID, Korps-Abt.C
VII.AK 88.ID, 75.ID, 198.ID
XIII.AK 213.Sich.Div., 340.ID, Kav.Reg."Süd", 208.ID, 68.ID, 7.PzD
XXXXII.AK 25.PzD, 198.ID
XXXXVIII.PzK 1.PzD, 8.PzD, 1.SS-PzD "Leibstandarte Adolf Hitler", 19.PzD, 2.SS-PzD "Das Reich"
XXIV.PzK 82.ID, 34.ID, 112.ID
454.Sich.Div.  
der Armee direkt unterstellt: 20.PzGrD, 18.Art.Div.
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 01.01.1944
LIX.AK 291.ID, Korps-Abt.C, 147.Res.Div., 454.Sich.Div.
VII.AK 88.ID, 75.ID, 198.ID, 82.ID
XIII.AK 7.PzD, 213.Sich.Div., 340.ID, 208.ID, 68.ID
XXXXII.AK 34.ID, 112.ID
XXXXVIII.PzK 1.PzD, 1.SS-PzD "Leibstandarte Adolf Hitler"
XXIV.PzK 168.ID, 20.PzGrD, 25.PzD, 17.PzD, 18.Art.Div.
der Armee direkt unterstellt: 8.PzD, 16.PzD, 6.PzD, SS-Ka.Gru.Lang
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 01.02.1944
LIX.AK 291.ID, 96.ID
XIII.AK Korps-Abt.C, 454.Sich.Div.
XXXXVIII.PzK 19.PzD, 2.SS-PzD "Das Reich", 8.PzD, SS-Ka.Gru.Lang, 371.ID
XXIV.PzK 168.ID, 20.PzGrD, 25.PzD, 1.PzD, 208.ID
der Armee direkt unterstellt: 7.PzD, 213.Sich.Div., 340.ID
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 03.03.1944
XXXXVIII.PzK 8.PzD, 7.PzD
XIII.AK Korps-Abt.C, 454.Sich.Div., 340.ID, ID "Generalgouvernement"
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 15.04.1944
XXXXVIII.PzK 9.SS-PzD "Hohenstaufen", 349.ID, 357.ID, 359.ID, Ka.Gru.Friebe
XIII.AK Korps-Abt.C, 454.Sich.Div., 340.ID, 8.PzD, 213.Sich.Div., 361.ID, Ka.Gru.Brenner, Ka.Gru.Prittwitz
XXXXII.AK 214.ID, 72.ID
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 15.05.1944
XXXXVIII.PzK 96.ID, 349.ID, 357.ID, 359.ID
XIII.AK Korps-Abt.C, 454.Sich.Div., 340.ID, 361.ID, Ka.Gru.Lenz
XXXXII.AK 214.ID, 72.ID
der Armee direkt unterstellt: 1.PzD
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 15.06.1944
LVI.PzK 26.ID, 342.ID, 131.ID, 253.ID, 1.Ski-Div.
XIII.AK Korps-Abt.C, 340.ID, 361.ID
XXXXII.AK 214.ID, 72.ID, 88.ID, 291.ID
der Armee direkt unterstellt: 454.Sich.Div., 4.PzD, 5.PzD, 28.Jg.Div.
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 15.07.1944
XXXXVI.PzK 291.ID, 340.ID, 16.PzD, 17.PzD
VIII.AK 12.Res.Div.(ung.), 5.Jg.Div., 211.ID
LVI.PzK 26.ID, 342.ID, 1.Ski-Div.
XXXXII.AK 214.ID, 72.ID, 88.ID
der Armee direkt unterstellt: 213.Sich.Div., 253.ID, 168.ID
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 15.08.1944
III.PzK 24.PzD, 1.PzD, 3.PzD, 16.PzD, 20.PzGrD
LVI.PzK 26.ID, 342.ID, 1.Ski-Div., 352.ID, 214.ID
XXXXII.AK 291.ID, 213.Sich.Div., 214.ID, 72.ID, 88.ID, Ka.Gru.Bechler
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 31.08.1944
LVI.PzK 26.ID, 253.ID, 1.Ski-Div., 214.ID
XXXXVIII.PzK 213.Sich.Div., 23.PzD, 3.PzD, 1.PzD
III.PzK 304.ID, 17.PzD, 16.PzD, 20.PzGrD, 97.Jg.Div.
XXXXII.AK 342.ID, 72.ID, 88.ID, 291.ID, Gren.Brig.1133, Gren.Brig.1135
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 16.09.1944
LVI.PzK 342.ID, 253.ID, 214.ID
XXXXVIII.PzK 304.ID, 16.PzD, 20.PzGrD, 97.Jg.Div.
XXXXII.AK 17.PzD, 72.ID, 88.ID, 291.ID, 1.Ski-Div.
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 28.09.1944
LVI.PzK 342.ID, 214.ID
XXXXVIII.PzK 304.ID, 16.PzD, 20.PzGrD
XXXXII.AK 17.PzD, 72.ID, 88.ID, 291.ID
der Armee direkt unterstellt: 253.ID
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 13.10.1944
LVI.PzK 342.ID, 214.ID
XXXXVIII.PzK 304.ID, 16.PzD, 20.PzGrD
XXXXII.AK 17.PzD, 72.ID, 88.ID, 291.ID
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 05.11.1944
LVI.PzK 342.ID, 214.ID, 17.ID, 5.Res.Div.(ung.)
XXXXVIII.PzK 304.ID, 20.PzGrD
XXXXII.AK 72.ID, 88.ID, 291.ID
der Armee direkt unterstellt: XXIV.PzK
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 26.11.1944
LVI.PzK 214.ID, 17.ID, 5.Res.Div.(ung.)
XXXXVIII.PzK 304.ID, 68.ID
XXXXII.AK 342.ID, 72.ID, 88.ID, 291.ID
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 31.12.1944
XXXXVIII.PzK 304.ID, 68.ID, 168.ID
XXXXII.AK 342.ID, 72.ID, 88.ID, 291.ID, H.Pi.Brig.70
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 02.01.1945
XXXXVIII.PzK
XXXXII.AK  
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 21.01.1945
VIII.AK 269.ID, Div.Nr.408, 168.ID
der Armee direkt unterstellt: 100.Jg.Div.
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 26.01.1945
VIII.AK 269.ID, Div.Nr.408, 168.ID
der Armee direkt unterstellt: 100.Jg.Div.
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 01.02.1945
LVII.PzK 269.ID, Div.Nr.408, T.16.PzD, Pz.Brig.103, Festung Breslau
Gr.Jeckeln 20.Waffen-GrD d.SS (estn.Nr.1), Ka.Gru.Hoffmann, Harko 312, Kpf.Kdt.Ohlau
PzK "Großdeutschland" PzGrD "Brandenburg", Fallsch.PzD "Hermann Göring" 1, 19.PzD
Gr.Jauer 20.PzGrD, 17.PzD, T.16.PzD
XXXXII.AK 342.ID, 72.ID, 291.ID, 88.ID
XXIV.PzK  
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 19.02.1945
XXXX.PzK Div.Stab z.b.V.608, Brig.z.b.V.100, 36.SS-GrD "Dirlewanger", Div."Matterstock"
PzK "Großdeutschland" PzGrD "Brandenburg", Fallsch.PzD "Hermann Göring" 1, 20.PzGrD
Gr.Friedrich 6.VGD, 17.PzD, 21.PzD
XXIV.PzK 342.ID, 72.ID, 16.PzD, 25.PzD
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 01.03.1945
XXXX.PzK Div.Stab z.b.V.608, Brig.z.b.V.100, 36.SS-GrD "Dirlewanger", 25.PzD, 35.SS-Pol.GrD, Div."Matterstock"
PzK "Großdeutschland" PzGrD "Brandenburg", Fallsch.PzD "Hermann Göring" 1, 20.PzGrD, Div.z.b.V.615
V.AK 275.ID, 72.ID, 342.ID
der Armee direkt unterstellt: 16.PzD, Festung Glogau
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 31.03.1945
LVII.PzK 72.ID, 6.VGD
PzK "Großdeutschland" PzGrD "Brandenburg", 545.VGD, Div.z.b.V.615
V.AK 275.ID, 214.ID, 342.ID, 35.SS-Pol.GrD, 36.SS-GrD "Dirlewanger", Div.z.b.V.608
der Armee direkt unterstellt: 21.PzD, Festung Glogau, LVI.PzK
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 12.04.1945
LVII.PzK 72.ID, 6.VGD
PzK "Großdeutschland" PzGrD "Brandenburg", Pz.Ausb.Verband "Böhmen", 546.VGD, Div.z.b.V.615
V.AK 275.ID, 214.ID, 342.ID, 35.SS-Pol.GrD, 36.SS-GrD "Dirlewanger"
Korps Moser Div.Nr.469, Div.Nr.404, Div.Nr.193
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 21.04.1945
LVII.PzK 17.ID, 72.ID, 6.VGD, T.PzGrD "Brandenburg", Fallsch.PzD "Hermann Göring" 1, 20.PzD, Fest.Inf.Btl.1456, 1440, Festung Görlitz (Fest.Inf.Btl.1459, 1461), T.Sturm-Reg.Pz.AOK 4, Korps-MG-Btl.457
PzK "Großdeutschland" Div.Nr.464, Div.Stab z.b.V.615 (H.Pi.Brig.687, Fest.MG-Btl.3093, 3094, 3104, Fest.Inf.Btl.1485, T.PzGrD "Brandenburg", Inf.Btl.z.b.V.500), 545.VGD, Aufkl.Abt."Brandenburg", Stug.Abt."Großdeutschland"
Korps Moser Div.Nr.404, Div.Nr.193
Gr.Jolasse 10.SS-PzD "Frundsberg", Führer-Begleit-Div., 344.ID, Pz.Jgd.Brig.1
der Armee direkt unterstellt: 600.ID (russ.), Sperrverband "Reichenberger Senke" (H.Pi.Brig.655)
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 30.04.1945
LVII.PzK 17.ID, 72.ID, 6.VGD
PzK "Großdeutschland" PzGrD "Brandenburg", Fallsch.PzD "Hermann Göring" 1, 20.PzD
stv.Gen.Kom.IV.AK 275.ID, 214.ID, 342.ID, 35.SS-Pol.GrD, 36.SS-GrD "Dirlewanger"
Korps Moser Div.Nr.404, Div.Nr.193
Fallsch.PzK "Hermann Göring" Fallsch.PzGrD "Hermann Göring" 2, 10.SS-PzD "Frundsberg", Führer-Begleit-Div., 344.ID
LXXXX.AK Div.Nr.469, Div.Nr.464, Div.Nr.404, Kpf.Kdt.Chemnitz
Gr.Kohlsdorfen Div.Nr.464, Div.Stab z.b.V.615, 546.VGD
der Armee direkt unterstellt: 269.ID
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 03.05.1945
LVII.PzK 6.ID
PzK "Großdeutschland"  
Fallsch.PzK "Hermann Göring" Fallsch.PzGrD "Hermann Göring" 2
LXXXX.AK Div.Nr.469, Div.Nr.464
der Armee direkt unterstellt: AK Gilsa: Div.Nr.404, Div.Nr.193
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 07.05.1945
LVII.PzK 6.ID, Div.Nr.404, Div.Stab z.b.V.615
PzK "Großdeutschland" 545.VGD, 72.ID, 269.ID, 17.ID
Fallsch.PzK "Hermann Göring" Fallsch.PzD "Hermann Göring" 1, Fallsch.PzGrD "Hermann Göring" 2, Ka.Gru.Lüdecke, ID "Dresden" 1
LXXXX.AK Div.Nr.469, Div.Nr.464, Ka.Gru.Brandt, Ka.Gru.Döpping
der Armee direkt unterstellt: 2.SS-PzD "Das Reich", 10.SS-PzD "Frundsberg", 20.PzGrD
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 4.Panzerarmee: Stand 08.05.1945
LVII.PzK  
PzK "Großdeutschland"  
Fallsch.PzK "Hermann Göring"  
LXXXX.AK  
AK Gilsa Div.Nr.404, Div.Nr.193
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 

 

zurück