19.Armee (A.O.K.19)
Standort: 26.08.1943 Ersatzgestellung: Gren.Ers.Btl.23 Heilsberg
Armeetruppen: Korük 536 Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Harko 321 Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Sturm-Btl.A.O.K.19 Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Fla-Btl.A.O.K.19 Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Armee-Nachr.Reg.532 Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Armee-Pi.Schule A.O.K.19 Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Pi.Reg.Stab z.b.V.A.O.K.19 Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Armee-Waffen Schule A.O.K.19 Ersatzgestellung:  
Befehlshaber: Gen.d.Inf.Georg von Sodenstern (13.08.1943-24.06.1944) Unterstellung: Heeresgruppe "D" (09.1943-04.1944)
Befehlshaber: Gen.d.Inf.Friedrich Wiese (29.06.1944-15.12.1944) Unterstellung: Heeresgruppe "G" (05.1944-12.1944)
Befehlshaber: Gen.d.Inf.Siegfried Rasp (15.12.1944-26.02.1945) Unterstellung: Heeresgruppe "Oberrhein" (01.1945)
Befehlshaber: Gen.d.Inf.Hermann Förtsch (26.02.1945-28.02.1945) Unterstellung: Heeresgruppe "G" (02.1945-05.1945)
Befehlshaber: Gen.d.Inf.Hans von Obstfelder (01.03.1945-25.03.1945) Unterstellung:  
Befehlshaber: Gen.d.Pz.Tr.Erich Brandenberger (25.03.1945-08.05.1945) Unterstellung:  

 

Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 05.09.1943
  356.ID
IV.LwfK 338.ID, 326.ID
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 15.09.1943
  356.ID, 715.ID, PzGrD "Feldherrnhalle"
IV.LwfK 338.ID, 326.ID
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 24.09.1943
Korps "Kniess" 715.ID, PzGrD "Feldherrnhalle"
IV.LwfK 338.ID, 326.ID
Gruppe "Faulenbach" 356.ID, Sich.Reg.5, Sich.Reg.195
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 04.10.1943
Korps Kniess 715.ID, PzGrD "Feldherrnhalle"
IV.LwfK 338.ID, 326.ID
Gruppe Faulenbach 356.ID, Sich.Reg.5, Sich.Reg.195
der Armee direkt unterstellt: 242.ID
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 15.10.1943
Korps Kniess 715.ID, PzGrD "Feldherrnhalle"
IV.LwfK 338.ID, 326.ID
  356.ID, Sich.Reg.5, Sich.Reg.195
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 26.10.1943
Korps Kniess 715.ID
IV.LwfK 338.ID, 326.ID
  356.ID, Sich.Reg.5, Sich.Reg.195
der Armee direkt unterstellt: 148.Res.Div.
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 08.11.1943
Korps Kniess T.715.ID, 242.ID, 148.Res.Div., Sich.Reg.5, Sich.Reg.195
IV.LwfK 338.ID, 326.ID
der Armee direkt unterstellt: T.715.ID
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 20.11.1943
Korps Kniess T.715.ID, 242.ID, 148.Res.Div., Sich.Reg.5, Sich.Reg.195
IV.LwfK 338.ID, 326.ID
der Armee direkt unterstellt: T.715.ID
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 03.12.1943
Korps Kniess 148.Res.Div., 242.ID, Sich.Reg.5, Sich.Reg.195
IV.LwfK 338.ID, 326.ID
der Armee direkt unterstellt: 715.ID
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 03.12.1943
Korps Kniess 148.Res.Div., 242.ID, Sich.Reg.5, Sich.Reg.195
IV.LwfK 338.ID, 326.ID
der Armee direkt unterstellt: 715.ID
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 26.12.1943
Korps Kniess 148.Res.Div., 242.ID, 244.ID
IV.LwfK 338.ID, 326.ID
der Armee direkt unterstellt: 715.ID
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 01.01.1944
Korps Kniess 148.Res.Div., 242.ID, 244.ID
IV.LwfK 338.ID, 326.ID
der Armee direkt unterstellt: 715.ID
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 12.02.1944
Korps Kniess 148.Res.Div., 242.ID, 244.ID
IV.LwfK 338.ID, 277.ID
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 11.03.1944
Korps "Kniess" 148.Res.Div., 242.ID, 244.ID
IV.LwfK 338.ID, 277.ID, 271.ID
der Armee direkt unterstellt: 9.SS-PzD "Hohenstaufen"
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 08.04.1944
Korps Kniess 338.ID, 244.ID
IV.LwfK 272.ID, 277.ID, 271.ID
LXII.Res.AK 148.Res.Div., 242.ID
der Armee direkt unterstellt: 157.Res.Div.
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 15.04.1944
Korps Kniess 338.ID, 244.ID
IV.LwfK 272.ID, 277.ID, 271.ID
LXII.Res.AK 148.Res.Div., 242.ID
der Armee direkt unterstellt: 157.Res.Div.
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 15.05.1944
Korps Kniess 338.ID, 244.ID
IV.LwfK 272.ID, 277.ID, 271.ID
LXII.Res.AK 148.Res.Div., 242.ID
der Armee direkt unterstellt: 157.Res.Div.
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 17.05.1944
Korps Kniess 338.ID, 244.ID
IV.LwfK 272.ID, 277.ID, 271.ID
LXII.Res.AK 148.Res.Div., 242.ID
der Armee direkt unterstellt: 157.Res.Div.
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 06.06.1944
Korps Kniess 338.ID, 244.ID
IV.LwfK 272.ID, 277.ID, 271.ID
LXII.Res.AK 148.Res.Div., 242.ID
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 12.06.1944
Korps Kniess 338.ID, 244.ID
IV.LwfK 272.ID, 277.ID, 271.ID
LXII.Res.AK 148.Res.Div., 242.ID
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 15.06.1944
Korps Kniess 338.ID, 244.ID
IV.LwfK 272.ID, 277.ID, 271.ID
LXII.Res.AK 148.Res.Div., 242.ID
der Armee direkt unterstellt: 157.Res.Div.
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 15.07.1944
Korps Kniess 338.ID, 244.ID
IV.LwfK 189.Res.Div., 198.ID, 716.ID
LXII.Res.AK 148.Res.Div., 242.ID
der Armee direkt unterstellt: 157.Res.Div.
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 17.07.1944
Korps Kniess 338.ID, 244.ID
IV.LwfK 189.Res.Div., 198.ID, 716.ID
LXII.Res.AK 148.Res.Div., 242.ID
der Armee direkt unterstellt: 157.Res.Div.
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 15.08.1944
IV.LwfK T.189.Res.Div., 716.ID, T.198.ID
LXXXV.AK z.b.V. T.189.Res.Div., T.198.ID, 244.ID
LXII.Res.AK 148.Res.Div., 242.ID
der Armee direkt unterstellt: 11.PzD, 338.ID, 157.Res.Div.
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 31.08.1944
IV.LwfK 189.Res.Div., 716.ID
LXXXV.AK z.b.V. 338.ID, 198.ID
der Armee direkt unterstellt: 11.PzD
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 16.09.1944
IV.LwfK 159.Res.Div., 198.ID, 338.ID
LXXXV.AK z.b.V. 11.PzD
LXIV.AK 189.Res.Div., 716.ID
LXVI.AK 16.ID, 15.PzGrD, T.21.PzD
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 28.09.1944
IV.LwfK 338.ID
LXXXV.AK z.b.V. 159.Res.Div.
LXIV.AK 189.Res.Div., 716.ID, 198.ID
LXVI.AK 16.ID
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 13.10.1944
IV.LwfK 338.ID
LXXXV.AK z.b.V. Pz.Brig.106 "Feldherrnhalle", 159.ID, 189.ID
LXIV.AK 198.ID, 716.ID
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 16.10.1944
IV.LwfK 338.ID, Gren.Reg.308, Sich.Reg.200, Fest.Art.Abt.1432, Fest.Art.Abt.1433, s.s.Fest.MG-Btl.807, s.s.Fest.MG-Btl.808, Fest.MG-Btl.52, Gren.Btl.IV/932 (russ.), Btl.z.b.V.291, Pi.Brück.Btl.601 (russ.)
LXXXV.AK z.b.V. 159.ID, 189.ID, Ka.Gru.von Oppen, Gren.Reg.933, Fest.MG-Btl.50, s.s.Fest.MG-Btl.806, Fest.Inf.Btl.1474 (1414), K.Kdt.Belfort, Stab Witte, Fest.Art.Abt.1314, Freiw.Reg.Böhme, Beob.Abt,72, H.Art.Abt.993, Sich.Btl.Külken, T.Techn.Btl.23, T.Lw.Pi.Btl.7, T.Sich.Btl.698
LXIV.AK 198.ID, 716.ID, T.11.PzD, Fla-Btl.A.O.K.19, Pz.Jg.Kp.2/960 (mot.), Reg.Stenger, Kos.Reg.360, Schn.Abt.602, Sich.Btl.671, tech.Btl.5 (mot.), Fest.Reg.Stab 77, Fest.MG Btl.39, Fest.Btl.1417, Btl.z.b.V.292
AK "Dehner" Reg.Stab 661, Reg.Kdr.z.b.V.2, VGAD Btl.Stern, VGAD Btl.Söllner, Feld.Gend.Tr.498, Feld.Gend.Tr.976
der Armee direkt unterstellt: Pz.Brig.106 "Feldherrnhalle", T.Ld.Pi.Btl.522, Pi.Brück.Kol.2/422, Pi.Brück.Kol.824, Pi.Brück.Reg.1, Pz.Zug.2, Arm.Pi.Schule LXXXV, Pi.Btl.LXIV (mot.)
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 18.10.1944
IV.LwfK 338.ID, Gren.Reg.308, Gren.Reg.C/V, Pz.Jg.Abt.1559, Pi.Btl.746
LXXXV.AK z.b.V. 159.ID, 189.ID, Ka.Gru.von Oppen, Gren.Reg.933, K.Kdt.Belfort, Stab Witte, Fest.Art.Abt.1314, Freiw.Reg.Böhme, Beob.Abt,72, H.Art.Abt.993, Sich.Btl.Külken
LXIV.AK 198.ID, 716.ID, Fla-Btl.A.O.K.19, Reg.Stenger, Kos.Reg.360, Schn.Abt.602, Sich.Btl.671, tech.Btl.5 (mot.)
AK "Dehner" Reg.Stab 661, Reg.Kdr.z.b.V.2, VGAD Btl.Stern, VGAD Btl.Söllner
LXXXIX.AK 159.ID, 21.PzD, Flak-Abt.685
der Armee direkt unterstellt: Pz.Brig.106 "Feldherrnhalle", 3./Ld.Pi.Btl.522, Pi.Brück.Kol.2/422, Pi.Btl.669, Pi.Brück.Kol.601, Pi.Brück.Reg.1, Pz.Zug.2, Arm.Pi.Schule LXXXV, Pi.Btl.LXIV (mot.), Pi.Brück.Kol.824, Pi.Brück.Kol.Staffel-Stab 926
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 05.11.1944
IV.LwfK 269.ID, 198.ID
LXXXV.AK z.b.V. 159.ID, 189.ID, 338.ID
LXIV.AK 16.VGD, 716.ID, Pz.Brig.106 "Feldherrnhalle", 21.PzD
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 15.11.1944
IV.LwfK 269.ID, 198.ID, Fest.Reg.17, Fest.MG Btl.61, Fest.Art.Abt.1523, Fest.Pak.Kp.9/X, Gren.Btl.IV/932 (russ.), Kos.Reg.360, Gren.Reg.Stab 933, Pi.Brück.Btl.601 (russ.), Pi.Btl.746
LXIV.AK 16.VGD, 716.ID, 708.VGD, 553.VGD, Fest.Reg.31, s.s.MG-Btl.812, Fest.Art.Abt.1516, Fest.Pak.Kp.8, Fest.Pak.Kp.II/X, Fest.Pak.Kp.27/X, Flak.Kampf Trupp 175, Schn.Abt.602, H.Fla.Btl.607 (mot.), Gren.Reg.757, H.Geb.Jg.Btl.201, H.Geb.Jg.Btl.202, T.Gren.Reg.D/V, H.Art.Abt.1192, IV./Gren.Reg.934, Georg.Btl.798, Btl.z.b.V.291, Btl.z.b.V.292, Sturm-Btl.A.O.K.19, Freiw.Stamm-Reg.5, T.Ost-Reiter-Reg.454, Ost-Reiter-Abt.403, Pi.Btl.338, Sich.Btl.864
LXIII.AK 338.ID, 159.ID, 189.ID, Festung Belfort, Fest.Reg.18, Fest.Reg.19, s.s.Fest.MG-Btl.808, Fest.MG-Btl.40, Aufkl.Abt.1000, Art.Abt.993
AK "Boineberg" Reg.Stab 661, VGAD Btl.Stern, VGAD Btl.Söllner
der Armee direkt unterstellt: Pz.Zg.2
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 26.11.1944
LXIII.AK 198.ID, Pz.Brig.106 "Feldherrnhalle", 338.ID, 159.ID, 189.ID, 30.SS-GrD (russ.Nr.2)
LXXXX.AK 269.ID, 16.VGD
LXIV.AK 708.VGD, 716.ID
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 31.12.1944
LXIII.AK 338.ID, 159.ID, 269.ID
LXIV.AK 198.ID, Pz.Brig.106 "Feldherrnhalle", 708.VGD, T.716.ID, 189.ID, 16.VGD
der Armee direkt unterstellt: XIV.SS-AK, XVIII.SS-AK, Div.Nr.405, T.716.ID, stv.Gen.Kom.V.AK
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 08.01.1945
LXIII.AK 338.ID, 159.ID, 716.ID, Sich.Reg.99, Fla.Btl.808, Sich.Reg.Stab 200, T.Pz.Jg.Abt.269, Pz.Kp.V, Bau.Btl.72, Bau.Btl.785, Pi.Brück.Btl.601 (russ.)
LXIV.AK 198.ID, Pz.Brig.106 "Feldherrnhalle", 708.VGD, 269.ID, 189.ID, 16.VGD, Stug.Brig.280, Schn.Abt.602, s.Pz.Jg.Abt.654, Fest.Reg.Stab 13, Reg.13/IX, SS-Reg."Radolfzell", MG-Btl.40, T.Gren.Reg.P/V, SS-Btl."Ellwangen", Btl.z.b.V.292, Freiw.Stamm-Reg.5, Kos.Reg.360, GW-Btl.21, s.I.G.Kp.710, H.Fla.Btl.607 (mot.), Pi.Reg.Stab z.b.V.A.O.K.19, Bau-Btl.73, Bau-Btl.797, Fest.Pi.Btl.54, Fest.Pi.Btl.56, Pi.Btl.746
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt: Fest.Reg.Stab 19, Pi.Btl.Kimmich, H.Geb.Jg.Btl.201
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 21.01.1945
LXIII.AK 338.ID, 159.ID, 716.ID
LXIV.AK 198.ID, Pz.Brig.106 "Feldherrnhalle", 708.VGD, 189.ID, 16.VGD
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt: H.Geb.Jg.Btl.201
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 26.01.1945
LXIII.AK 338.ID, 159.ID, 716.ID, Pz.Brig.106 "Feldherrnhalle"
LXIV.AK 198.ID, 708.VGD, 189.ID, 16.VGD
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 29.01.1945
LXIII.AK 338.ID, 159.ID, 716.ID, Pz.Brig.106 "Feldherrnhalle", Flak-Abt.435, 875, 347, 808, Sich.Reg.99, Zollgenzschtz.Btl.I "Oberrhein", Sich.Reg.Stab 200, MG-Btl.40, H.Geb.Btl.201, Gren.Reg.Stab 2 "Oberrhein" (mot.), Stug.Brig.280, Btl.I "Oberrhein", Btl.XIII "Oberrhein", I./Lw.Brig."Oberrhein", T.GW-Btl.21, s.IG Kp.710, Pi.Bohr.Kp.34, Pi.Minen.Kp.13, T.Pi.Btl.746, Bau-Btl.72 Stab, Bau-Btl.785, Pi.Brücken-Btl.601 (russ.)
LXIV.AK 198.ID, 708.VGD, 189.ID, 16.VGD, 2.Geb.Div., Festung Colmar, T.Pz.Jg.Abt.654, Zollgenzschtz.Btl.IV, Btl.XVI "Oberrhein", Btl.XVII "Oberrhein", Btl.II./P.V., Btl.z.b.V.292, Jgd.Pz.Kp.1/525, Jgd.Pz.Kp.2/93, Kos.Reg.5, Kos.Reg.360, T.GW-Btl.21, Schn.Abt.602, H.Fla.Btl.607, Bau-Btl.73, Bau-Btl.797, T.Pi.Btl.746, Fest.Pi.Btl.54, Fest.Pi.Btl.56
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt: Fest.Reg.Stab 19, SS-Diensthund-Abt."Ostland", Art.Abt.1192, Seilzug Kdo.I, II, Sturmboot-Kdo."Fredericia", Begleit-Btl."Reichsführer SS", Reg. Stab 13 "Oberrhein", GW-Btl.20, s.IG Kp.711
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 01.02.1945
LXIII.AK 338.ID, 159.ID, 716.ID, Pz.Brig.106 "Feldherrnhalle"
XVIII.SS-AK 159.ID, Brig.1005, Div.Nr.805, Div.Nr.405
LXIV.AK 198.ID, 708.VGD, 189.ID, 16.VGD, 2.Geb.D
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 19.02.1945
XVIII.SS-AK 159.ID, Brig.1005, Div.Nr.805
LXIV.AK 198.ID, Div.Nr.405
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt: 16.VGD
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 22.02.1945
XVIII.SS-AK 159.ID, Brig.1005, Div.Nr.805, 716.ID, 189.ID, Sich.Reg.99, Fla.MG-Btl.803, Fla.MG-Btl.808, Fla.MG-Btl.837
LXIV.AK 198.ID, Div.Nr.405, 16.VGD, 708.VGD, Brig.Baur, Ka.Gru.Bauer, Einweis.Abt.1084, Einweis.Abt.1086, Stab Fest.Reg.31, Btl.z.b.V.292, Btl.XVII "Oberrhein", Sich.Btl.198, Brig.Stab "Taeglichsbeck", Fla.Btl.607, Schn.Abt.602, Bau.Btl.785, Bau.Btl.797, Bau.Btl.72
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt: 13.Flak-Div., Pi.Brücken-Btl.601 (russ.), Pi.Reg.Stab Kimmich, Fest.Pi.Btl.54, Ld.Pi.Btl.515, SS-Btl."Ellwangen", Stug.Brig.280, Sich.Reg. Stab 200, MG-Btl.40, Kos.Reg.5, Kos.Reg.360, Zollgenzschutz-Btl.IV, Art.Abt.1198
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 01.03.1945
XVIII.SS-AK Brig.1005, Div.Nr.805
LXIV.AK 198.ID, Div.Nr.405
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 02.03.1945
XVIII.SS-AK Brig.1005, Div.Nr.805, 716.ID, 189.ID, Brig.Baur, Stab Sich.Reg.99, s.IG Kp.711, Fest.Pi.Btl.54, Pi.Reg.Stab Kimmich, Einweis.Abt.1076, s.IG Kp.710, Einweis.Abt.1077, Fla.MG-Btl.803, Fla.MG-Btl.808, Fla.MG-Btl.837
LXIV.AK 198.ID, Div.Nr.405, 16.VGD, 708.VGD, 106.ID, Fla.Btl.607, Schn.Abt.602, Stab Fest.Reg.31, I./Sich.Reg.198, Bau.Btl.785, Bau.Btl.797, Bau.Btl.72, Einweis.Abt.1084, Einweis.Abt.1086, Pi.Brücken-Btl.601 (russ.), Lw.San.Kp.8/VII (t.mot.), Lw.San.Kp.9/VII (t.mot.), San.Kp.896 (t.mot.)
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt: 13.Flak-Div., 553.VGD, Sturmboot-Kdo."Fredericia", Kos.Reg.5, Pi.Btl.921 (slow.)
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 20.03.1945
XVIII.SS-AK Brig.1005, Div.Nr.805, 189.ID, Brig.Baur, Stab Sich.Reg.99, s.IG Kp.711, Fest.Pi.Btl.54, Pi.Reg.Stab Kimmich, Einweis.Abt.1076, s.IG Kp.710, Einweis.Abt.1077, Fla.MG-Btl.803, Fla.MG-Btl.808, Fla.MG-Btl.837, Stab Ukrain.Stamm-Reg.3, GW-Btl.20, Lds.Btl.1093, Fest.Pak.Verband XXXXII
LXIV.AK 106.ID, Div.Nr.405, 553.VGD, Fla.Btl.607, Bau.Btl.785, Bau.Btl.797, Bau.Btl.72, Einweis.Abt.1084, Einweis.Abt.1086, Pi.Brücken-Btl.601 (russ.), Pi.Btl.921 (slow.), 3./Pi.Ers./Ausb.Btl.13
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt: 13.Flak-Div., Lds.Btl.625
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 27.03.1945
XVIII.SS-AK Brig.1005, Div.Nr.805, Brig.1005
LXIV.AK 106.ID, Div.Nr.405
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 29.03.1945
XVIII.SS-AK Brig.1005, Div.Nr.805, Brig.Baur, Div.Nr.405, 716.ID, 106.ID
LXIV.AK 106.ID, Div.Nr.405
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 31.03.1945
XVIII.SS-AK Brig.1005, Div.Nr.805, Brig.Baur, Div.Nr.405
LXIV.AK 18.VGD (Stab), Div.Nr.405
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt: 189.ID, 106.ID, 716.ID
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 01.04.1945
XVIII.SS-AK Brig.1005, Div.Nr.805, Brig.Baur
LXIV.AK 106.ID, 716.ID, Div.Nr.405, Ka.Gru.Alberti
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt: 189.ID
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 05.04.1945
XVIII.SS-AK Brig.1005, Div.Nr.805, Brig.Baur, 189.ID, SS-Brig."Nibelungen", Fest.Pi.Btl.54, Einweis.Abt.1076, Einweis.Abt.1077, Fla.MG-Btl.808, Fla.MG-Btl.837, Stab Ukrain.Stamm-Reg.3, GW-Btl.20, Lds.Btl.1093, Fest.Pak.Verband XXXXII, Alarm-Btl.716, Pi.Reg.Stab 115
LXIV.AK 106.ID, 257.VGD, 716.ID, Div.Nr.405, Brig.Scheyer, Fest.Pak.Verband XXXX, Fla.MG-Btl.803, Alarm-Btl.106, I./Lw.Brig."Oberrhein", Gep.Mun.Schlepp.Kp.804, Bau.Btl.785, Bau.Btl.797, Bau.Btl.72, Pi.Brücken-Btl.601 (russ.), Pi.Btl.921 (slow.), 3./Pi.Ers./Ausb.Btl.13, Einweis.Abt.1086, Lw.San.Kp.8/VII (t.mot.), Lw.San.Kp.9/VII (t.mot.), San.Kp.896 (t.mot.), Fest.Pi.Btl.56
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt: 13.Flak-Div., Lds.Btl.625, Fest.Pi.Brig.1 (mot.), Fest.Pi.Reg.11, Fest.Pi.Reg.4
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 06.04.1945
XVIII.SS-AK Brig.1005, Div.Nr.805, Brig.Baur, Div.Nr.405
LXIV.AK 106.ID, 257.VGD, 716.ID, 16.VGD
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt: 189.ID, Ka.Gru.Alberti
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 09.04.1945
XVIII.SS-AK Brig.1005, Div.Nr.805, Brig.Baur, Div.Nr.405
LXIV.AK 106.ID, 257.VGD, 716.ID, 16.VGD
LXXX.AK 47.VGD, 559.VGD
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt: 189.ID, Ka.Gru.Alberti
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 10.04.1945
XVIII.SS-AK Brig.1005, Brig.Baur, 352.VGD
LXIV.AK 106.ID, 257.VGD, 716.ID, Div.Nr.405
LXXX.AK 47.VGD, 16.VGD, 559.VGD
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt: 189.ID
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 12.04.1945
XVIII.SS-AK Div.Nr.805, Div.Nr.405, 89.ID
LXIV.AK 106.ID, 257.VGD, 716.ID
LXXX.AK 47.VGD, 559.VGD
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt: Ka.Gru.Alberti, 16.VGD
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 18.04.1945
XVIII.SS-AK 352.VGD, 89.ID, 106.ID, 719.ID
LXIV.AK 257.VGD, 716.ID, 16.VGD, Ka.Gru.Alberti
LXXX.AK 47.VGD, 559.VGD
Kampf.Kdt.Münsingen Div.Nr.405, Div.Nr.465
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 19.04.1945
XVIII.SS-AK 352.VGD, 89.ID
LXIV.AK 257.VGD, 716.ID, 106.ID, 719.ID
LXXX.AK 47.VGD, 16.VGD, 198.ID, 559.VGD, 246.VGD
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 21.04.1945
XVIII.SS-AK 352.VGD, 89.ID, 719.ID, 106.ID
LXIV.AK 16.VGD, 716.ID
LXXX.AK 47.VGD, 559.VGD, 246.VGD
Kampf.Kdt.Münsingen Div.Nr.405, Div.Nr.465
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt: 189.ID
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 22.04.1945
XVIII.SS-AK 352.VGD, 89.ID, 719.ID, 106.ID
LXIV.AK 257.VGD, Ka.Gru.Alberti, Ka.Gru."Münsingen"
LXXX.AK 47.VGD, 559.VGD, 246.VGD
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 23.04.1945
XVIII.SS-AK 352.VGD, 89.ID, 719.ID, 106.ID
LXIV.AK Div.Nr.407, 189.ID
LXXX.AK 47.VGD, 559.VGD, 246.VGD
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 24.04.1945
XVIII.SS-AK 352.VGD, 89.ID, 719.ID, 106.ID
LXIV.AK Ka.Gru."Feldherrnhalle", T.Div.Nr.407
LXXX.AK 47.VGD, 257.VGD, 246.VGD
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 26.04.1945
XVIII.SS-AK 352.VGD, 89.ID, 719.ID, 106.ID
LXIV.AK Ka.Gru."Feldherrnhalle", T.Div.Nr.407
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 27.04.1945
LXIV.AK 257.VGD, 47.VGD, 189.ID
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 28.04.1945
LXIV.AK 257.VGD, 47.VGD
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 19.Armee: Stand 01.05.1945
LXIV.AK 47.VGD, 257.VGD
Gr. Hegl Ka.Gru.Geb.Jg.Schule Mittenwald
24.Armee  
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 

 

zurück