11.Armee (A.O.K.11)
Standort: 04.02.1945 Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: ArKo A.O.K.11 Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Pi.Führer A.O.K.11 Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Nachr.Kp.A.O.K.11 Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Harko A.O.K.11?? Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Korück A.O.K.11?? Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Nachr.Reg.A.O.K.11?? Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Pi.Reg.A.O.K.11?? Ersatzgestellung:  
Armeetruppen: Sturm-Btl.A.O.K.11?? Ersatzgestellung:  
Befehlshaber: SS-Ogruf.u.Gen.d.W-SS Felix Steiner (28.01.1945-05.03.1945) Unterstellung: Heeresgruppe "Weichsel" (02.1945-03.1945)
Befehlshaber: unbesetzt (05.03.1945-31.03.1945) Unterstellung: OB "West" (04.1945)
Befehlshaber: Gen.d.Art.Walther Lucht (01.04.1945, nicht angetreten) Unterstellung:  
Befehlshaber: Gen.d.Inf.Otto Maximilian Hitzfeld (02.04.1945-08.04.1945) Unterstellung:  
Befehlshaber: Gen.d.Art.Walther Lucht (08.04.1945-21.04.1945) Unterstellung:  

 

Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 02.02.1945
X.SS-AK 1 Gneisenau-Reg., SS-Stug.Kp."Reichsführer-SS", s.SS-Pz.Abt.503, Div.Stab z.b.V.402, Ka.Gru.Harder, Ka.Gru.Lehmann, Festung Schneidemühl (5 Fest.Stamm-Bttr., 4 Gneisenau-Btl., 2 Alarm-Btl., 2 VS-Btl.)
stellv.Gen.Kom.II.AK Ka.Gru.Munzel, Reg.Hohmann (Stab z.b.V.Heer, Art.Schule Köslin, Art.Ers.Abt.71, Art.Abt.362, Nachr.Abt.200, Kdo.Klughammer), Ka.Gru.Voigt
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 03.02.1945
X.SS-AK 1 Gneisenau-Reg., SS-Stug.Kp."Reichsführer-SS", s.SS-Pz.Abt.503, Div.Stab z.b.V.402, Ka.Gru.Harder, Ka.Gru.Lehmann, Ka.Gru.Voigt, Festung Schneidemühl (5 Fest.Stamm-Bttr., 4 Gneisenau-Btl., 2 Alarm-Btl., 2 VS-Btl.)
stellv.Gen.Kom.II.AK Ka.Gru.Munzel, Reg.Hohmann (Stab z.b.V.Heer, Art.Schule Köslin, Art.Ers.Abt.71, Art.Abt.362, Nachr.Abt.200, Kdo.Klughammer), 4.SS-Pol.Pz.Gren.Div.
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 04.02.1945
X.SS-AK 1 Gneisenau-Reg., SS-Stug.Kp."Reichsführer-SS", s.SS-Pz.Abt.503, Div.Stab z.b.V.402 (2 Kp.Fj.Reg.z.b.V.), Ka.Gru.Harder, Ka.Gru.Lehmann (Ka.Gru.Tettau), Ka.Gru.Voigt, Festung Schneidemühl (5 Fest.Stamm-Bttr., 4 Gneisenau-Btl., 2 Alarm-Btl., 2 VS-Btl.)
AK "Pommern" Mar.Schtz.Brig."Nord", Pol.Reg."Stettin"
stellv.Gen.Kom.II.AK Ka.Gru.Munzel (2 Vst-Btl., SS-Begleit-Btl."Reichsführer-SS"), Reg.Hohmann (Stab z.b.V.Heer, Art.Schule Köslin, Art.Ers.Abt.71, Art.Abt.362, Nachr.Abt.200, Kdo.Klughammer), 4.SS-Pol.Pz.Gren.Div.
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 05.02.1945
AK "Oder" Mar.Schtz.Div."Nord" (Pol.Reg."Stettin")
Korps-Gr.Tettau Ka.Gru."Köslin", Ka.Gru."Bärwalde", Festung Schneidemühl (5 Fest.Stamm-Bttr., 4 Gneisenau-Btl., 2 Alarm-Btl., 2 VS-Btl.)
X.SS-AK 1 Gneisenau-Reg., SS-Stug.Kp."Reichsführer-SS", s.SS-Pz.Abt.503, Div.Stab z.b.V.402 (2 Kp.Fj.Reg.z.b.V.), Ka.Gru.Harder, Ka.Gru.Lehmann (Ka.Gru.Tettau), Ka.Gru.Voigt
stellv.Gen.Kom.II.AK Ka.Gr.Munzel (2 Vst-Btl., SS-Begleit-Btl."Reichsführer-SS"), Stab z.b.V.Heer, Art.Schule Köslin, Art.Ers.Abt.71, Art.Abt.362, Nachr.Abt.200, Kdo.Klughammer, Mar.Schtz.Brig.12, 4.SS-Pol.Pz.Gren.Div.
der Armee direkt unterstellt:

 

Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 06.02.1945
AK "Oder" Mar.Schtz.Div."Nord" (Stug.Brig.210), Pol.Reg."Stettin" (1.Kp./ SS-Fj.Btl.Skorenzy)
Korps-Gr.Tettau Ka.Gru."Köslin", Ka.Gru."Bärwalde", Festung Schneidemühl (5 Fest.Stamm-Bttr., 4 Gneisenau-Btl., 2 Alarm-Btl., 2 VS-Btl.)
X.SS-AK 1 Gneisenau-Reg., SS-Stug.Kp."Reichsführer-SS", Pz.Jgd.Abt.1, 3.Kp./ Fj.Reg.z.b.V., III.Bttr./ Fj.Fla-Abt.11, Div.Stab z.b.V.402 (2 Kp.Fj.Reg.z.b.V.), Ka.Gru.Lehmann (Fähn.Sch.Gr.Born)
stellv.Gen.Kom.II.AK Ka.Gru.Munzel (2 VS-Btl., SS-Begleit-Btl."Reichsführer-SS", Pz.Zg.77, s.SS-Pz.Abt.503), Stab z.b.V.Heer, Art.Schule Köslin, Art.Ers.Abt.71, Art.Abt.362, Nachr.Abt.200, Kdo.Klughammer, Mar.Schtz.Brig.12, 4.SS-Pol.Pz.Gren.Div.
III.(germ.) SS-PzK 23.SS-Freiw.Pz.Gren.Div."Nederland" (niederl.Nr.1), Ka.Gru.Voigt (Pz.Lehr-Zg.5), 11.SS-Pz.Gren.Div."Nordland"
der Armee direkt unterstellt:

 

Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 07.02.1945
AK "Oder" Mar.Schtz.Div."Nord" (Stug.Brig.210), Pol.Reg."Stettin" (1.Kp./ SS-Fj.Btl.Skorenzy)
Korps-Gr.Tettau Ka.Gru."Köslin", Ka.Gru."Bärwalde", Festung Schneidemühl (5 Fest.Stamm-Bttr., 4 Gneisenau-Btl., 2 Alarm-Btl., 2 VS-Btl.)
X.SS-AK 1 Gneisenau-Reg., SS-Stug.Kp."Reichsführer-SS", Pz.Jgd.Abt.1, 3.Kp./ Fj.Reg.z.b.V., III.Bttr./ Fj.Fla-Abt.11, Div.Stab z.b.V.402 (2 Kp.Fj.Reg.z.b.V.), Ka.Gru.Lehmann (Fähn.Sch.Gr.Born)
III.(germ.) SS-PzK Ka.Gru.Voigt (Reg.Kammler, 1 Urlauber-Btl., 1 VS-Btl.)
stellv.Gen.Kom.II.AK Ka.Gru.Munzel (2 VS-Btl., SS-Begleit-Btl."Reichsführer-SS", Pz.Zg.77, s.SS-Pz.Abt.503), Stab z.b.V.Heer, Art.Schule Köslin, Art.Ers.Abt.71, Art.Abt.362, Nachr.Abt.200, Kdo.Klughammer, Mar.Schtz.Brig.12, 4.SS-Pol.Pz.Gren.Div.
der Armee direkt unterstellt:

 

Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 08.02.1945
AK "Oder" Mar.Schtz.Div."Nord" (Stug.Brig.210), Pol.Reg."Stettin" (1.Kp./ SS-Fj.Btl.Skorenzy)
Korps-Gr.Tettau Eins.Div."Köslin", Eins.Div."Bärwalde", Festung Schneidemühl (Reg.Mentz (2 Btl.), Reg.Boulu (4 Btl.), Reg.Moring (2 Btl.), 16 Bttr., 18 s.Pak, 2 Fla-Bttr., 6 Stugs, 2 T-38)
X.SS-AK 1 Gneisenau-Reg., SS-Stug.Kp."Reichsführer-SS", Pz.Jgd.Abt.1, 3.Kp./ Fj.Reg.z.b.V., III.Bttr./ Fj.Fla-Abt.11, Div.Stab z.b.V.402 (Fj.Reg.z.b.V.(14 Stugs, Reg.Harder (2 Alarm-Btl., 9 Stugs)), Gr.Lehmann (Fähn.Sch.Gr.Born), Gr.Petznick (Div.Märkisch-Friedland)
III.(germ.) SS-PzK Ka.Gru.Voigt (Reg.Kammler, 1 Urlauber-Btl., 1 VS-Btl., Art.Reg.z.b.V.(Reg.Hohmann), T.SS-Begleit-Btl."Reichsführer-SS")
stellv.Gen.Kom.II.AK Ka.Gr.Munzel (2 Vst-Btl., T.SS-Begleit-Btl."Reichsführer-SS", Pz.Zg.77, Pz.Lehr-Zg.5, s.SS-Pz.Abt.503, 1 Alarm-Btl.(Stargrad), 1 Alarm-Btl.(von der Groeben), Kav.Ers./Ausb.Abt.100, 2 Pi.Sperr-Kp.), 4.SS-Pol.Pz.Gren.Div., Festung Stettin (1 Reg.(2 Alarm-Btl., 1 ung.Btl.), 1 Reg.(3 Alarm-Btl.)), Sperr-Gr.Dennecke (1 Alarm-Btl.(Stützpunkt Bahn), 1 Alarm-Btl.(Stützpunkt Pyritz), 1 VS-Btl.), Stab z.b.V.Heer, Art.Schule Köslin, Art.Ers.Abt.71, Art.Abt.362, Nachr.Abt.200, Kdo.Klughammer, Mar.Schtz.Brig.12
der Armee direkt unterstellt:

 

Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 09.02.1945
AK "Oder" Mar.Schtz.Div."Nord" (Stug.Brig.210), Ka.Gr.Skorzeny (Pol.Reg."Stettin", SS-Fj.Btl.600)
Korps-Gr.Tettau Eins.Div."Köslin", Eins.Div."Bärwalde", Festung Schneidemühl (Reg.Mertz (2 Btl.), Reg.Bonin (4 Btl.), Reg.Moring (2 Btl.), 16 Bttr., 18 s.Pak, 2 Fla-Bttr., 6 Stugs, 2 T-38)
X.SS-AK 1 Gneisenau-Reg., Stug.Kp."Reichsführer-SS", Pz.Jgd.Abt.1, 3.Kp./Fj.Reg.z.b.V., III.Bttr./ Fj.Fla-Abt.11, Div.Stab z.b.V.402 (Fj.Reg.z.b.V.Schacht (2 Btl., 14 Stugs, Reg.Harder (2 Alarm-Btl., 9 Stugs)), Ka.Gru.Lehmann (Fähn.Sch.Gr.Born), Ka.Gru.Petznick (Div.Märkisch-Friedland), 281.ID, 5.Jg.Div.
III.(germ.) SS-PzK Führer-Gren.Div., Führer-Begleit-Div., 23.SS-Freiw.Pz.Gren.Div."Nederland" (niederl.Nr.1), Ka.Gru.Voigt (Reg.Kammler, 1 Urlauber-Btl., 1 VS-Btl., Art.Reg.z.b.V.(Reg.Hohmann), T.SS-Begleit-Btl."Reichsführer-SS"), 11.SS-Pz.Gren.Div."Nordland", 27.SS-Freiw.Gren.Div."Langemark" (fläm.Nr.1)
XXXIX.PzK 28.SS-Freiw.Gren.Div."Wallonien"(wallon.Nr.1), Pz.Jagd-Brig.104, Ka.Gr.Munzel (2 Vst-Btl., T.SS-Begleit-Btl."Reichsführer-SS", Pz.Zg.77, Pz.Lehr-Zg.5, s.SS-Pz.Abt.503, 1 Alarm-Btl.(Stargrad), 1 Alarm-Btl.(von der Groeben), Kav.Ers./Ausb.Abt.100, 2 Pi.Sperr-Kp.), Pz.Div."Holstein", 10.SS-Pz.Div."Frundsberg"
stellv.Gen.Kom.II.AK 4.SS-Pol.Pz.Gren.Div., Festung Stettin (1 Reg.(2 Alarm-Btl., 1 ung.Btl.), 1 Reg.(3 Alarm-Btl.)), Sperr-Gr.Dennecke (1 Alarm-Btl.(Stützpunkt Bahn), 1 Alarm-Btl.(Stützpunkt Pyritz), 1 VS-Btl.), Stab z.b.V.Heer, Art.Schule Köslin, Art.Ers.Abt.71, Art.Abt.362, Nachr.Abt.200, Kdo.Klughammer, Mar.Schtz.Brig.12
der Armee direkt unterstellt:

 

Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 10.02.1945
Korps-Gr.Tettau Div."Köslin", Div."Bärwalde"
X.SS-AK III./Fj.Flak.Reg.11??, I./Flak.Reg.22, Div.Stab z.b.V.402 (Fj.Reg.z.b.V.Schacht, Reg.Harder (2 Alarm-Btl.), Gr.Lehmann (Div.Märkisch-Friedland/ KK Deutsch-Krone (281.ID, 5.Jg.Div., Bew.Btl.560), Festung Schneidemühl (Reg.Mertz (2 Btl.), Reg.Bonin (4 Btl.), Reg.Moring (2 Btl.), 2 Flak-Bttr., le.Art.Ers.Abt.2, Pz.Jg.Abt.201)
III.(germ.) SS-PzK SS-Pz.Abt.503, Führer-Gren.Div., Führer-Begleit-Div., 23.SS-Freiw.Pz.Gren.Div."Nederland" (niederl.Nr.1), Ka.Gru.Voigt (1 Alarm-Btl., 1 VS-Btl., Stab Art.Reg.z.b.V.Hohmann, SS-Begleit-Btl.z.b.V.), 11.SS-Pz.Gren.Div."Nordland", 27.SS-Freiw.Gren.Div."Langemark" (fläm.Nr.1)
stellv.Gen.Kom.II.AK Pol.Btl.z.b.V., 4.SS-Pol.Pz.Gren.Div.(1 Alarm-Btl., 2-Flak-Bttr.), Festung Stettin (2 Alarm-Btl., 1 ung.Btl., 15 Flak-Bttr.), Sperr-Verb.Dennecke (II./Fj.Reg.z.b.V., 2 Alarm-Btl., 1 VS-Btl., 4 Flak-Bttr.)
XXXIX.PzK 28.SS-Freiw.Gren.Div."Wallonien"(wallon.Nr.1), Pz.Jgd.Brig.104, Gr.Munzel (Begleit-Btl."Reichsführer-SS", Pz.Zg.77, Pz.Lehr-Zg.5, Pi.Sperr-Verb.951, Kav.Ers./Ausb.Abt.100, 3 Flak-Bttr.), Pz.Div."Holstein", 10.SS-Pz.Div."Frundsberg"
der Armee direkt unterstellt:

 

Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 11.02.1945
AK "Oder" Flak-Abt.229, 377, 1.Mar.Schtz.Div."Nord" (Stug.Brig.210), Ka.Gru.Skorzeny (3 Ers.Btl., 1 SS-Ka.Gru.(3 Btl.)), Ka.Gru.Klossek (1 Lds.Btl., 1 ung.Btl., 1 VS-Btl., 2 Btl.9.Fj.Div.), 9.Fj.Div.
Korps-Gr.Tettau Div."Köslin"(SS-Unterführ.Schule Lauenburg, 7 VS-Btl.), Div."Bärwalde"
X.SS-AK SS-Pz.Jg.Abt.11, 2 VS-Btl., Div.Stab z.b.V.402 (Fj.Reg.z.b.V.Schacht, Reg.Harder (2 Alarm-Btl., III./Fj.Flak.Reg.11??, I./Flak.Reg.22), Gr.Lehmann (Div.Märkisch-Friedland), 5.Jg.Div.(Bew.Btl.560), KK Deutsch-Krone (Div.Deutsch-Krone??), Festung Schneidemühl (Reg.Mertz (2 Btl.), Reg.Bonin (4 Btl.), Reg.Moring (2 Btl.), 2 Flak-Bttr., 16 Bttr., Pz.Jg.Abt.201)
III.(germ.) SS-PzK SS-Pz.Abt.503, Führer-Gren.Div., Führer-Begleit-Div., Ka.Gru.Schäfer (2 Alarm-Btl.), Ka.Gru.Voigt (1 Alarm-Btl., 1 VS-Btl., Art.Reg.z.b.V.Hohmann, SS-Begleit-Btl.z.b.V.), 11.SS-Pz.Gren.Div."Nordland", 27.SS-Freiw.Gren.Div."Langemark" (fläm.Nr.1), 23.SS-Freiw.Pz.Gren.Div."Nederland" (niederl.Nr.1)
XXXIX.PzK 28.SS-Freiw.Gren.Div."Wallonien"(wallon.Nr.1), Pz.Jgd.Brig.104, Gr.Munzel (Begleit-Btl."Reichsführer-SS", Pz.Zg.77, Pz.Lehr-Zg.5, Pi.Sperr-Verb.951, Kav.Ers./Ausb.Abt.100, 3 Flak-Bttr.), Pz.Div."Holstein", 10.SS-Pz.Div."Frundsberg", Sperr-Verb.Dennecke (II./Fj.Reg.z.b.V., 2 Alarm-Btl., 1 VS-Btl., 4 Flak-Bttr.), 4.SS-Pol.Pz.Gren.Div.(1 Alarm-Btl., 2-Flak-Bttr.), Festung Stettin (1 Pol.Btl.z.b.V., 3 Alarm-Btl., 15 Flak-Bttr.)
der Armee direkt unterstellt:

stellv.Gen.Kom.II.AK

Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 12.02.1945
AK "Oder" Flak-Abt.229, 377, 1.Mar.Schtz.Div."Nord" (Stug.Brig.210), Ka.Gru.Skorzeny (3 Ers.Btl., 1 SS-Ka.Gru.(3 Btl.)), Ka.Gru.Klossek (1 Lds.Btl., 1 ung.Btl., 1 VS-Btl., 2 Btl.9.Fj.Div.), 9.Fj.Div.
Korps-Gr.Tettau Div."Köslin"(SS-Unterführ.Schule Lauenburg, 7 VS-Btl.), Div."Bärwalde"
X.SS-AK SS-Pz.Jg.Abt.11, 2 VS-Btl., Div.Stab z.b.V.402 (Fj.Reg.z.b.V.Schacht, Reg.Harder (2 Alarm-Btl., III./Fj.Flak.Reg.11??, I./Flak.Reg.22), Gr.Lehmann (Div.Märkisch-Friedland), 5.Jg.Div.(Bew.Btl.560), KK Deutsch-Krone (Div.Deutsch-Krone??), Festung Schneidemühl (Reg.Mertz (2 Btl.), Reg.Bonin (4 Btl.), Reg.Moring (2 Btl.), 2 Flak-Bttr., 16 Bttr., Pz.Jg.Abt.201)
III.(germ.) SS-PzK SS-Pz.Abt.503, Führer-Gren.Div., Führer-Begleit-Div., Ka.Gru.Schäfer (2 Alarm-Btl.), Ka.Gru.Voigt (1 Alarm-Btl., 1 VS-Btl., Art.Reg.z.b.V.Hohmann, SS-Begleit-Btl.z.b.V.), 11.SS-Pz.Gren.Div."Nordland", 27.SS-Freiw.Gren.Div."Langemark" (fläm.Nr.1), 23.SS-Freiw.Pz.Gren.Div."Nederland" (niederl.Nr.1)
XXXIX.PzK 28.SS-Freiw.Gren.Div."Wallonien"(wallon.Nr.1), Pz.Jgd.Brig.104, Gr.Munzel (Begleit-Btl."Reichsführer-SS", Pz.Zg.77, Pz.Lehr-Zg.5, Pi.Sperr-Verb.951, Kav.Ers./Ausb.Abt.100, 3 Flak-Bttr.), Pz.Div."Holstein", 10.SS-Pz.Div."Frundsberg", Sperr-Verb.Dennecke (II./Fj.Reg.z.b.V., 2 Alarm-Btl., 1 VS-Btl., 4 Flak-Bttr.), 4.SS-Pol.Pz.Gren.Div.(1 Alarm-Btl., 2-Flak-Bttr.), Festung Stettin (1 Pol.Btl.z.b.V., 3 Alarm-Btl., 15 Flak-Bttr.)
der Armee direkt unterstellt:

stellv.Gen.Kom.II.AK

Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 13.02.1945
AK "Oder" Flak-Abt.229, 377, 1.Mar.Schtz.Div."Nord" (Stug.Brig.210), Ka.Gru.Skorzeny (3 Ers.Btl., 1 SS-Ka.Gru.(3 Btl.)), 9.Fj.Div.(Ka.Gru.Klossek/ 1 Lds.Btl., 1 ung.Btl., 1 VS-Btl.)
Korps-Gr.Tettau Div."Köslin"(SS-Unterführ.Schule Lauenburg, 7 VS-Btl.), Div."Bärwalde"
X.SS-AK SS-Pz.Jg.Abt.11, 2 VS-Btl., Div.Stab z.b.V.402 (Fj.Reg.z.b.V.Schacht, Reg.Harder (2 Alarm-Btl., III./Fj.Flak.Reg.11??, I./Flak.Reg.22), Gr.Lehmann (Div.Märkisch-Friedland), 281.ID, 5.Jg.Div.(Bew.Btl.560, gep.Gr.Führer-Gren.Div.), KK Deutsch-Krone (Div.Deutsch-Krone??), Festung Schneidemühl (Reg.Mertz (2 Btl.), Reg.Bonin (4 Btl.), Reg.Moring (2 Btl.), 2 Flak-Bttr., 16 Bttr., Pz.Jg.Abt.201)
III.(germ.) SS-PzK SS-Pz.Abt.503, Führer-Begleit-Div., Ka.Gru.Schäfer (2 Alarm-Btl.), Ka.Gru.Voigt (1 Alarm-Btl., 1 VS-Btl., Art.Reg.z.b.V.Hohmann, SS-Begleit-Btl.z.b.V.), 27.SS-Freiw.Gren.Div."Langemark" (fläm.Nr.1), 11.SS-Pz.Gren.Div."Nordland", T.Führer-Gren.Div., 23.SS-Freiw.Pz.Gren.Div."Nederland" (niederl.Nr.1)
XXXIX.PzK 28.SS-Freiw.Gren.Div."Wallonien"(wallon.Nr.1), Pz.Jgd.Brig.104, Gr.Munzel (Begleit-Btl."Reichsführer-SS", Pz.Zg.77, Pz.Lehr-Zg.5, Pi.Sperr-Verb.951, Kav.Ers./Ausb.Abt.100, 3 Flak-Bttr.), Sperr-Verb.Dennecke (II./Fj.Reg.z.b.V., 2 Alarm-Btl., 1 VS-Btl., 4 Flak-Bttr.), 4.SS-Pol.Pz.Gren.Div.(1 Alarm-Btl., 2-Flak-Bttr.), Festung Stettin (1 Pol.Btl.z.b.V., 3 Alarm-Btl., 15 Flak-Bttr.), Pz.Div."Holstein", 10.SS-Pz.Div."Frundsberg", 23.SS-Freiw.Pz.Gren.Div."Nederland" (niederl.Nr.1)
der Armee direkt unterstellt:

stellv.Gen.Kom.II.AK

Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 14.02.1945
AK "Oder" Flak-Abt.229, 377, 1.Mar.Schtz.Div."Nord" (Stug.Brig.210), Ka.Gru.Skorzeny (3 Ers.Btl., 1 SS-Ka.Gru.(3 Btl.)), 9.Fj.Div.(Ka.Gru.Klossek/ 1 Lds.Btl., 1 ung.Btl., 1 VS-Btl.)
Korps-Gr.Tettau Div."Köslin"(SS-Unterführ.Schule Lauenburg, 7 VS-Btl.), Div."Bärwalde"
X.SS-AK SS-Pz.Jg.Abt.11, 2 VS-Btl., Div.Stab z.b.V.402 (Fj.Reg.z.b.V.Schacht, Reg.Harder (2 Alarm-Btl., III./Fj.Flak.Reg.11??, I./Flak.Reg.22), Gr.Lehmann (Div.Märkisch-Friedland), 281.ID, 5.Jg.Div.(Bew.Btl.560, gep.Gr.Führer-Gren.Div.), KK Deutsch-Krone (Div.Deutsch-Krone??), Festung Schneidemühl (Reg.Mertz (2 Btl.), Reg.Bonin (4 Btl.), Reg.Moring (2 Btl.), 2 Flak-Bttr., 16 Bttr., Pz.Jg.Abt.201)
III.(germ.) SS-PzK SS-Pz.Abt.503, Führer-Begleit-Div., Ka.Gru.Schäfer (2 Alarm-Btl.), Ka.Gru.Voigt (1 Alarm-Btl., 1 VS-Btl., Art.Reg.z.b.V.Hohmann, SS-Begleit-Btl.z.b.V.), 27.SS-Freiw.Gren.Div."Langemark" (fläm.Nr.1), 11.SS-Pz.Gren.Div."Nordland", T.Führer-Gren.Div., 23.SS-Freiw.Pz.Gren.Div."Nederland" (niederl.Nr.1)
XXXIX.PzK 28.SS-Freiw.Gren.Div."Wallonien"(wallon.Nr.1), Pz.Jgd.Brig.104, Gr.Munzel (Begleit-Btl."Reichsführer-SS", Pz.Zg.77, Pz.Lehr-Zg.5, Pi.Sperr-Verb.951, Kav.Ers./Ausb.Abt.100, 3 Flak-Bttr.), Sperr-Verb.Dennecke (II./Fj.Reg.z.b.V., 2 Alarm-Btl., 1 VS-Btl., 4 Flak-Bttr.), 4.SS-Pol.Pz.Gren.Div.(1 Alarm-Btl., 2-Flak-Bttr.), Festung Stettin (1 Pol.Btl.z.b.V., 3 Alarm-Btl., 15 Flak-Bttr.), Pz.Div."Holstein", 10.SS-Pz.Div."Frundsberg", 23.SS-Freiw.Pz.Gren.Div."Nederland" (niederl.Nr.1)
der Armee direkt unterstellt:

stellv.Gen.Kom.II.AK

Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 15.02.1945
AK "Oder" Flak-Abt.229, 377, 1.Mar.Schtz.Div."Nord" (Stug.Brig.210), Ka.Gru.Skorzeny (3 Ers.Btl., 1 SS-Ka.Gru.(3 Btl.)), Ka.Gru.Klossek (1 Lds.Btl., 1 ung.Btl., 1 VS-Btl.)
stellv.Gen.Kom.II.AK Festung Stettin (3 Alarm-Btl., 1 Pol.Btl.z.b.V., 15 Flak-Bttr.), 9.Fj.Div., Sperr-Verb.Dennecke (II./Fj.Reg.z.b.V., 2 Alarm-Btl., 1 VS-Btl., 4 Flak-Bttr.)
Korps-Gr.Tettau Div."Köslin"(SS-Unterführ.Schule Lauenburg, 7 VS-Btl.), Div."Bärwalde"
X.SS-AK

SS-Pz.Jg.Abt.11, 2 VS-Btl., Div.Stab z.b.V.402 (Fj.Reg.z.b.V.Schacht, Reg.Harder (2 Alarm-Btl., III./Fj.Flak.Reg.11, I./Flak.Reg.22), Gr.Lehmann (Div.Märkisch-Friedland), 281.ID, 5.Jg.Div.(Bew.Btl.560, gep.Gr.Führer-Gren.Div.), KK Deutsch-Krone (Div.Deutsch-Krone??), Festung Schneidemühl (Reg.Mertz (2 Btl.), Reg.Bonin (4 Btl.), Reg.Moring (2 Btl.), 2 Flak-Bttr., 16 Bttr., Pz.Jg.Abt.201)

III.(germ.) SS-PzK

SS-Pz.Abt.503, Führer-Begleit-Div., Ka.Gru.Schäfer (2 Alarm-Btl.), Ka.Gru.Voigt (1 Alarm-Btl., 1 VS-Btl., Art.Reg.z.b.V.Hohmann, SS-Begleit-Btl.z.b.V.), 27.SS-Freiw.Gren.Div."Langemark" (fläm.Nr.1), 11.SS-Pz.Gren.Div."Nordland", Führer-Gren.Div., 23.SS-Freiw.Pz.Gren.Div."Nederland" (niederl.Nr.1)

Korps-Gr.Munzel (Stab Pz.Jgd.Brig.104): Pi.Sperr-Verb.951, Kav.Ers./Ausb.Abt.100, T.Führer-Gren.Div., 281.ID

XXXIX.PzK 28.SS-Freiw.Gren.Div."Wallonien"(wallon.Nr.1/ Pz.Zg.77, 3 Flak-Bttr.), 4.SS-Pol.Pz.Gren.Div.(1 Alarm-Btl., 2-Flak-Bttr.), Pz.Div."Holstein" (Pz.Lehr-Zg.5), 10.SS-Pz.Div."Frundsberg"
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 16.02.1945
AK "Oder" Flak-Abt.229, 377, 1.Mar.Schtz.Div."Nord" (Stug.Brig.210), Ka.Gru.Skorzeny (3 Ers.Btl., 1 SS-Ka.Gru.(3 Btl.)), Ka.Gru.Klossek (1 Lds.Btl., 1 ung.Btl., 1 VS-Btl.)
Verteidigungsbereich Untere Oder (stellv.Gen.Kom.II.AK)

Kdt.Vert.Bereich Stettin (3 Alarm-Btl., 1 Pol.Btl.z.b.V., 15 Flak-Bttr.),

Kdt.Vert.Bereich Swinemünde: 9.Fj.Div., Sperr-Verb.Dennecke (II./Fj.Reg.z.b.V., 2 Alarm-Btl., 1 VS-Btl., 4 Flak-Bttr.)

Korps-Gr.Tettau Div."Köslin"(SS-Unterführ.Schule Lauenburg, 7 VS-Btl.), Div."Bärwalde", Festung Schneidemühl (Reg.Mertz (2 Btl.), Reg.Bonin (4 Btl.), Reg.Moring (2 Btl.), 2 Flak-Bttr., 16 Bttr., Pz.Jg.Abt.201)
X.SS-AK SS-Pz.Jg.Abt.11, 2 VS-Btl., Div.Stab z.b.V.402 (Fj.Reg.z.b.V.Schacht, Reg.Harder (2 Alarm-Btl., III./Fj.Flak.Reg.11, I./Flak.Reg.22), Gr.Lehmann (Div.Märkisch-Friedland), 5.Jg.Div.(Bew.Btl.560, gep.Gr.Führer-Gren.Div.), KK Deutsch-Krone (Div.Deutsch-Krone??)
III.(germ.) SS-PzK

SS-Pz.Abt.503, Führer-Begleit-Div., Ka.Gru.Schäfer (2 Alarm-Btl.), Ka.Gru.Voigt (1 Alarm-Btl., 1 VS-Btl., Art.Reg.z.b.V.Hohmann, SS-Begleit-Btl.z.b.V.), 27.SS-Freiw.Gren.Div."Langemark" (fläm.Nr.1), 11.SS-Pz.Gren.Div."Nordland", Führer-Gren.Div., 23.SS-Freiw.Pz.Gren.Div."Nederland" (niederl.Nr.1)

Korps-Gr.Munzel (Stab Pz.Jgd.Brig.104): Pi.Sperr-Verb.951, Kav.Ers./Ausb.Abt.100, 1 Urlauber-Btl., T.Führer-Gren.Div., 281.ID

XXXIX.PzK Pz.Zg.77, Pz.Lehr-Zg.5, 28.SS-Freiw.Gren.Div."Wallonien"(wallon.Nr.1/ 3 Flak-Bttr.), 4.SS-Pol.Pz.Gren.Div.(1 Alarm-Btl., 2-Flak-Bttr.), Pz.Div."Holstein", 10.SS-Pz.Div."Frundsberg"
der Armee direkt unterstellt:  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 17.02.1945
AK "Oder"

Flak-Abt.229, 377, 1.Mar.Schtz.Div."Nord" (Stug.Brig.210), Ka.Gru.Skorzeny (3 Ers.Btl., 1 SS-Ka.Gru.(3 Btl.)), Ka.Gru.Klossek (1 Lds.Btl., 1 ung.Btl., 1 VS-Btl.),

Verteidigungsbereich Untere Oder (stellv.Gen.Kom.II.AK): VAK 406,

Kdt.Vert.Bereich Stettin (3 Alarm-Btl., 1 Pol.Btl.z.b.V., 15 Flak-Bttr.),

Kdt.Vert.Bereich Swinemünde, 9.Fj.Div.(I./Pz.Abt.27??, 1 SS-Pol.Btl., 1 Marsch-Btl., Btl.Klein), Sperr-Verb.Dennecke (1 Fj.Reg.z.b.V., 2 Alarm-Btl., 1 VS-Btl., 4 Flak-Bttr.)

Korps-Gr.Tettau Div."Köslin"(SS-Unterführ.Schule Lauenburg, 7 VS-Btl.), Div."Bärwalde", Festung Schneidemühl (Reg.Mertz (2 Btl.), Reg.Bonin (4 Btl.), Reg.Moring (2 Btl.), 2 Flak-Bttr., 16 Bttr., Pz.Jg.Abt.201)
X.SS-AK SS-Pz.Jg.Abt.11, 2 VS-Btl., Div.Stab z.b.V.402 (Fj.Reg.z.b.V.Schacht, Reg.Harder (2 Alarm-Btl., III./Fj.Flak.Reg.11, I./Flak.Reg.22, Aufkl.Abt.5.Jg.Div., 1 Urlauber-Btl.), Gr.Lehmann (Div.Märkisch-Friedland), Gr.5.Jg.Div.(Bew.Btl.560, Reg.Kohlstadt (Gren.Ers./Ausb.Btl.368, MG-Btl.Lamprecht, 1 VS-Btl.))
III.(germ.) SS-PzK

SS-Pz.Abt.503, Ka.Gru.Schäfer (Pi.Reg.Kdr.III.SS-Pz.K (2 Alarm-Btl.)), Ka.Gru.Voigt (1 Alarm-Btl., 1 Flak-Abt., 1 VS-Btl.), 27.SS-Freiw.Gren.Div."Langemark" (fläm.Nr.1), 11.SS-Pz.Gren.Div."Nordland", 23.SS-Freiw.Pz.Gren.Div."Nederland" (niederl.Nr.1/ 1 Pz.Jg.Btl.)

Korps-Gr.Munzel

1 Reg.v.5.Jg.Div., Pz.Jgd.Brig.104, Pi.Sperr-Verb.951, Kav.Ers./Ausb.Abt.100, 1 Urlauber-Btl., Führer-Gren.Div.(Pz.Aufkl.Abt.115, 1 Stug.Brig.), Führer-Begleit-Div., 281.ID

XXXIX.PzK Pz.Zg.77, Pz.Lehr-Zg.5, 28.SS-Freiw.Gren.Div."Wallonien"(wallon.Nr.1/ 3 Flak-Bttr.), 4.SS-Pol.Pz.Gren.Div.(1 Alarm-Btl., 2-Flak-Bttr.), Pz.Div."Holstein" (1 Btl. v.10.SS-Pz.Div."Frundsberg"), 10.SS-Pz.Div."Frundsberg"
der Armee direkt unterstellt: 163.ID
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 18.02.1945
AK "Oder"

Flak-Abt.229, 377, 1.Mar.Schtz.Div."Nord" (Stug.Brig.210), Ka.Gru.Skorzeny (3 Ers.Btl., 1 SS-Ka.Gru.(3 Btl.)), Ka.Gru.Klossek (1 Lds.Btl., 1 ung.Btl., 1 VS-Btl.),

Verteidigungsbereich Untere Oder (stellv.Gen.Kom.II.AK): VAK 406,

Kdt.Vert.Bereich Stettin (3 Alarm-Btl., 1 Pol.Btl.z.b.V., 15 Flak-Bttr.),

Kdt.Vert.Bereich Swinemünde, 9.Fj.Div.(I./Pz.Abt.27??, 1 SS-Pol.Btl., 1 Marsch-Btl., Btl.Klein), Sperr-Verb.Dennecke (1 Fj.Reg.z.b.V., 2 Alarm-Btl., 1 VS-Btl., 4 Flak-Bttr.)

Korps-Gr.Tettau Div."Köslin"(SS-Unterführ.Schule Lauenburg, 7 VS-Btl.), Div."Bärwalde", Festung Schneidemühl (Reg.Mertz (2 Btl.), Reg.Bonin (4 Btl.), Reg.Moring (2 Btl.), 2 Flak-Bttr., 16 Bttr., Pz.Jg.Abt.201)
X.SS-AK SS-Pz.Jg.Abt.11, 2 VS-Btl., Div.Stab z.b.V.402 (Fj.Reg.z.b.V.Schacht, Reg.Harder (2 Alarm-Btl., III./Fj.Flak.Reg.11, I./Flak.Reg.22, Aufkl.Abt.5.Jg.Div., 1 Urlauber-Btl.), Gr.5.Jg.Div.(Bew.Btl.560, Reg.Kohlstadt (Gren.Ers./Ausb.Btl.368, MG-Btl.Lamprecht, 1 VS-Btl.), Gr.Lehmann (Div.Märkisch-Friedland)), 281.ID (1 Reg.v.10.SS-Pz.Div."Frundsberg")
III.(germ.) SS-PzK

SS-Pz.Abt.503, Ka.Gru.Voigt (1 Alarm-Btl., 1 Flak-Abt., 1 VS-Btl.), 27.SS-Freiw.Gren.Div."Langemark" (fläm.Nr.1), 11.SS-Pz.Gren.Div."Nordland", 23.SS-Freiw.Pz.Gren.Div."Nederland" (niederl.Nr.1/ 1 Pz.Jg.Btl.)

Korps-Gr.Munzel

1 Reg.v.5.Jg.Div., Pz.Jgd.Brig.104, Pi.Sperr-Verb.951, Kav.Ers./Ausb.Abt.100, 1 Urlauber-Btl., Führer-Gren.Div.(Pz.Aufkl.Abt.115, 1 Stug.Brig.), Führer-Begleit-Div.

XXXIX.PzK Pz.Zg.77, Pz.Lehr-Zg.5, 28.SS-Freiw.Gren.Div."Wallonien"(wallon.Nr.1/ 3 Flak-Bttr.), 4.SS-Pol.Pz.Gren.Div.(1 Alarm-Btl., 2-Flak-Bttr.), Pz.Div."Holstein" (1 Btl. v.10.SS-Pz.Div."Frundsberg"), 10.SS-Pz.Div."Frundsberg"
der Armee direkt unterstellt: 163.ID
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 19.02.1945
AK "Oder"

Flak-Abt.229, 377, 1.Mar.Schtz.Div."Nord" (Stug.Brig.210), Ka.Gru.Skorzeny (3 Ers.Btl., 1 SS-Ka.Gru.(3 Btl.)), Ka.Gru.Klossek (1 Lds.Btl., 1 ung.Btl., 1 VS-Btl.),

Verteidigungsbereich Untere Oder (stellv.Gen.Kom.II.AK): VAK 406,

Kdt.Vert.Bereich Stettin (3 Alarm-Btl., 1 Pol.Btl.z.b.V., 15 Flak-Bttr.),

Kdt.Vert.Bereich Swinemünde, 9.Fj.Div.(I./Pz.Abt.27??, 1 SS-Pol.Btl., 1 Marsch-Btl., Btl.Klein), Sperr-Verb.Dennecke (1 Fj.Reg.z.b.V., 2 Alarm-Btl., 1 VS-Btl., 4 Flak-Bttr.)

Korps-Gr.Tettau Div."Köslin"(SS-Unterführ.Schule Lauenburg, 7 VS-Btl.), Div."Bärwalde"(4.Fhj.Reg.(v.Div.Märkisch-Friedland))
X.SS-AK SS-Pz.Jg.Abt.11, 2 VS-Btl., Div.Stab z.b.V.402 (Fj.Reg.z.b.V.Schacht, Reg.Harder (2 Alarm-Btl., III./Fj.Flak.Reg.11, I./Flak.Reg.22, Aufkl.Abt.5.Jg.Div., 1 Urlauber-Btl.), Gr.5.Jg.Div.(Bew.Btl.560, Reg.Kohlstadt (Gren.Ers./Ausb.Btl.368, MG-Btl.Lamprecht, 1 VS-Btl.), Gr.Lehmann (Div.Märkisch-Friedland))
Korps-Gr.Munzel

1 Reg.v.5.Jg.Div., Pz.Jgd.Brig.104, Pi.Sperr-Verb.951, Kav.Ers./Ausb.Abt.100, 1 Urlauber-Btl., Führer-Gren.Div.(Pz.Aufkl.Abt.115, 1 Stug.Brig.), 281.ID

III.(germ.) SS-PzK SS-Pz.Abt.503, 27.SS-Freiw.Gren.Div."Langemark" (fläm.Nr.1), Ka.Gru.Voigt (1 Alarm-Btl., 1 Flak-Abt., 1 VS-Btl.), 11.SS-Pz.Gren.Div."Nordland", 23.SS-Freiw.Pz.Gren.Div."Nederland" (niederl.Nr.1/ 1 Pz.Jg.Btl., Rest Ka.Gru.Schäfer)
XXXIX.PzK Pz.Zg.77, Pz.Lehr-Zg.5, 28.SS-Freiw.Gren.Div."Wallonien"(wallon.Nr.1/ 3 Flak-Bttr.), Pz.Div."Holstein", 10.SS-Pz.Div."Frundsberg"(1 Alarm-Btl., 2-Flak-Bttr.)
der Armee direkt unterstellt:

163.ID, 4.SS-Pol.Pz.Gren.Div., Führer-Begleit-Div., 1 Reg.v.5.Jg.Div.

Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 20.02.1945
AK "Oder"

Flak-Abt.229, 377, 1.Mar.Schtz.Div.(Stug.Brig.210), Ka.Gru.Skorzeny (3 Ers.Btl., 1 SS-Ka.Gru.(3 Btl.)), Ka.Gru.Klossek (1 Lds.Btl., 1 ung.Btl., 1 VS-Btl.),

Verteidigungsbereich Untere Oder (stellv.Gen.Kom.II.AK): VAK 406,

Kdt.Vert.Bereich Stettin (3 Alarm-Btl., 1 Pol.Btl.z.b.V., 15 Flak-Bttr.),

Kdt.Vert.Bereich Swinemünde, 9.Fj.Div.(I./Pz.Abt.27??, 1 SS-Pol.Btl., 1 Marsch-Btl., Btl.Klein), Sperr-Verb.Dennecke (1 Fj.Reg.z.b.V., 2 Alarm-Btl., 1 VS-Btl., 4 Flak-Bttr.)

Korps-Gr.Tettau Div."Köslin"(SS-Unterführ.Schule Lauenburg, 7 VS-Btl.), Div."Bärwalde"(4.Fhj.Reg.(v.Div.Märkisch-Friedland))
X.SS-AK SS-Pz.Jg.Abt.11, 2 VS-Btl., Div.Stab z.b.V.402 (Fj.Reg.z.b.V.Schacht, Reg.Harder (2 Alarm-Btl., III./Fj.Flak.Reg.11, I./Flak.Reg.22, Aufkl.Abt.5.Jg.Div., 1 Urlauber-Btl.), Gr.5.Jg.Div.(Bew.Btl.560, Reg.Kohlstadt (Gren.Ers./Ausb.Btl.368, MG-Btl.Lamprecht, 1 VS-Btl.), Gr.Lehmann (Div.Märkisch-Friedland))
Korps-Gr.Munzel

1 Reg.v.5.Jg.Div., Pz.Jgd.Brig.104, Pi.Sperr-Verb.951, Kav.Ers./Ausb.Abt.100, 1 Urlauber-Btl., 281.ID (1 Btl.v.Führer-Gren.Div.

III.(germ.) SS-PzK SS-Pz.Abt.503, 27.SS-Freiw.Gren.Div."Langemark" (fläm.Nr.1/ gep.Gr.23.SS-Freiw.Pz.Gren.Div."Nederland" (niederl.Nr.1)), Ka.Gru.Voigt (1 Alarm-Btl., 1 Flak-Abt., 1 VS-Btl.), 11.SS-Pz.Gren.Div."Nordland", 23.SS-Freiw.Pz.Gren.Div."Nederland" (niederl.Nr.1/ Rest Ka.Gru. Schäfer)
XXXIX.PzK Pz.Zg.77, Pz.Lehr-Zg.5, 28.SS-Freiw.Gren.Div."Wallonien"(wallon.Nr.1/ 3 Flak-Bttr.), Pz.Div."Holstein", 10.SS-Pz.Div."Frundsberg"(1 Alarm-Btl., 2-Flak-Bttr.)
der Armee direkt unterstellt:

163.ID, 4.SS-Pol.Pz.Gren.Div., Führer-Begleit-Div., Führer-Gren.Div., 1 Reg.v.5.Jg.Div.

Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 21.02.1945
AK "Oder"

Flak-Abt.229, 377, Waffen-Gren.Reg.d.SS (rum.Nr.1), 1.Mar.Schtz.Div.(Stug.Brig.210), Ka.Gru.Skorzeny (3 Ers.Btl., 1 SS-Ka.Gru.(3 Btl.)), Ka.Gru.Klossek (1 Lds.Btl., 1 ung.Btl., 1 VS-Btl.),

Verteidigungsbereich Untere Oder (stellv.Gen.Kom.II.AK): VAK 406,

Kdt.Vert.Bereich Stettin (3 Alarm-Btl., 1 Pol.Btl.z.b.V., 15 Flak-Bttr.),

Kdt.Vert.Bereich Swinemünde, 9.Fj.Div.(I./Pz.Abt.27??, 1 SS-Pol.Btl., 1 Marsch-Btl., Btl.Klein), Sperr-Verb.Dennecke (1 Fj.Reg.z.b.V., 2 Alarm-Btl., 1 VS-Btl., 4 Flak-Bttr.)

Korps-Gr.Tettau Div."Köslin"(SS-Unterführ.Schule Lauenburg, 7 VS-Btl.), Div."Bärwalde"(4.Fhj.Reg.(v.Div.Märkisch-Friedland))
X.SS-AK SS-Pz.Jg.Abt.11, 2 VS-Btl., Pi.Sperr-Verb.951, Kav.Ers./Ausb.Abt.100, 1 Urlauber-Btl., Div.Stab z.b.V.402 (Fj.Reg.z.b.V.Schacht, Reg.Harder (2 Alarm-Btl., III./Fj.Flak.Reg.11, I./Flak.Reg.22, Aufkl.Abt.5.Jg.Div., 1 Urlauber-Btl.), Gr.5.Jg.Div.(Bew.Btl.560, Reg.Kohlstadt(Gren.Ers./Ausb.Btl.368, MG-Btl.Lamprecht, 1 VS-Btl.), Gr.Lehmann (Div.Märkisch-Friedland), 2 Reg.v.163.ID), 281.ID (1 Btl.v.Führer-Gren.Div., 1 Reg.v.5.Jg.Div., 1 Btl.v.5.Jg.Div.)
III.(germ.) SS-PzK SS-Pz.Abt.503, Pz.Jgd.Brig.104, 27.SS-Freiw.Gren.Div."Langemark" (fläm.Nr.1/ gep.Gr.23.SS-Freiw.Pz.Gren.Div."Nederland" (niederl.Nr.1)), Ka.Gru.Voigt (1 Alarm-Btl., 1 Flak-Abt., 1 VS-Btl.), 11.SS-Pz.Gren.Div."Nordland", 23.SS-Freiw.Pz.Gren.Div."Nederland" (niederl.Nr.1/ Rest Ka.Gru. Schäfer)
XXXIX.PzK Pz.Zg.77, Pz.Lehr-Zg.5, 28.SS-Freiw.Gren.Div."Wallonien"(wallon.Nr.1/ 3 Flak-Bttr.), Pz.Div."Holstein", 10.SS-Pz.Div."Frundsberg"(1 Alarm-Btl., 2-Flak-Bttr.)
der Armee direkt unterstellt:

T.163.ID, 4.SS-Pol.Pz.Gren.Div., Führer-Begleit-Div., Führer-Gren.Div.

Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 22.02.1945
X.SS-AK 2 VS-Btl., Pi.Sperr-Verb.951, Kav.Ers./Ausb.Abt.100, 1 Urlauber-Btl., Div.Stab z.b.V.402 (Fj.Reg.25, III./Fj.Reg.27, Reg.Harder (2 Alarm-Btl., III./Fj.Flak.Reg.11, I./Flak.Reg.22, Aufkl.Abt.5.Jg.Div., 1 Urlauber-Btl.), 163.ID (Bew.Btl.560, 1 Btl.v.5.Jg.Div., Gr.Lehmann (Div.Märkisch-Friedland)), 281.ID (1 Reg.v.5.Jg.Div.)
III.(germ.) SS-PzK Pz.Jgd.Brig.104, 27.SS-Freiw.Gren.Div."Langemark" (fläm.Nr.1), Ka.Gru.Voigt (1 Alarm-Btl., 1 Flak-Abt., 1 VS-Btl.), 23.SS-Freiw.Pz.Gren.Div."Nederland" (niederl.Nr.1/ Rest Ka.Gru. Schäfer)
Korps Munzel Pz.Zg.77, Pz.Lehr-Zg.5, 28.SS-Freiw.Gren.Div."Wallonien"(wallon.Nr.1), Pz.Div."Holstein", 10.SS-Pz.Div."Frundsberg"(SS-Pz.Abt.11 "Hermann v.Salza", SS-Pz.Jg.Abt.11)
der Armee direkt unterstellt:

 

Nachtrag:
auch als SS-Panzerarmee 11 bezeichnet. Der Stab wird von der 3.PzA abgelöst, bleibt jedoch zur Verfügung der HGr "Weichsel". Ab Mitte März Verlegung an die Westfront (Harz) und umbenannt in 11.PzA (Hitzfeld), dann 11.Armee.
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 01.03.1945
Nachtrag:
Res.Heeresgruppe "Weichsel"
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 01.04.1945
stv.Gen.Kom.VI.AK Ka.Gru.Becher, Pz.Abt.508, Div.Nr.466, Stg.Lehr.Abt.130, Ka.Gru.Görbig, Ka.Gru.Müller, Div.Nr.471
stv.Gen.Kom.IX.AK 26.VGD, 326.VGD, Pi.Brig.688, Brig.Worgitzky, Fj.Reg.15, II./Pz.Lehr-Reg.130, Pi.Ers.Btl.29, Pz.Abt.510, Ka.Gru.Bremm, HUS Eisennach, II./AR 1066, Gren.Reg.661, I./Gren.Reg.84 (ung.), Stug.Brig.von Allwörden
LXVI.AK SS-Pz.Brig."Westfalen", Sperrverband Bortscheller, Gren.Ers.Btl.398, III./AR 1066, Gren.Reg.662
LXVII.AK  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 02.04.1945
stv.Gen.Kom.VI.AK Ka.Gru.Becher, Pz.Abt.508, Div.Nr.466, Stg.Lehr.Abt.130, Ka.Gru.Görbig, Ka.Gru.Müller
stv.Gen.Kom.IX.AK 326.VGD, Pi.Brig.688, Brig.Worgitzky, II./Pz.Lehr-Reg.130, Pi.Ers.Btl.29, Pz.Abt.510, Ka.Gru.Bremm, HUS Eisennach, I./AR 1066, Gren.Reg.662, Gren.Ers.Btl.593
LXVI.AK SS-Pz.Brig."Westfalen", Sperrverband Bortscheller, Gren.Ers.Btl.398, II./AR 1066, Gren.Reg.661
LXVII.AK 26.VGD, Fj.Reg.15, Fj.Pi.Btl.5
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 04.04.1945
stv.Gen.Kom.VI.AK Ka.Gru.Becher, Pz.Abt.508, Div.Nr.466, Stg.Lehr.Abt.130, Ka.Gru.Görbig, Ka.Gru.Müller, Gren.Ers.Btl.348, Stg.Brig.von Allwörden
stv.Gen.Kom.IX.AK 26.VGD, 326.VGD, Pi.Brig.688, Brig.Worgitzky, II./Pz.Lehr-Reg.130, Pz.Abt.510, T.277.VGD (Ka.Gru.Bremm), HUS Eisennach, I./AR 1066, Gren.Reg.662, Gren.Ers.Btl.593, Pi.Ers.Btl.29, VSt-Btl.III/IX, Flak-Bttr.3./393
LXVI.AK SS-Pz.Brig."Westfalen", Sperrverband Bortscheller, Gren.Ers.Btl.398, II./AR 1066, Gren.Reg.661, Gren.Ers.Btl.59
LXVII.AK Fj.Reg.15, Fj.Pi.Btl.5, PzAbt.44
Festung Kassel Gren.Ers.Btl.15
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 06.04.1945
stv.Gen.Kom.VI.AK  
stv.Gen.Kom.IX.AK 26.VGD, 326.VGD, Div.Worgitzky, II./Pz.Lehr-Reg.130, T.277.VGD (Ka.Gru.Bremm), HUS Eisennach, I./AR 1066, Gren.Reg.662, Fj.Reg.15, Flak-Abt.635, Jg.Btl.Ohlmer (5.Jg.Div.), Gren.Ausb.Btl.84, Fj.Ausb.Btl.4
LXVI.AK SS-Pz.Brig."Westfalen", Sperrverband Bortscheller, Gren.Ers.Btl.82, Gren.Ers.Btl.281
LXVII.AK  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 10.04.1945
stv.Gen.Kom.VI.AK Ka.Gru.Müller, T.116.PzD, Gren.Ers.Btl.396
stv.Gen.Kom.IX.AK 26.VGD, 326.VGD, HJ-Pz.Vern.Brig."Kurhessen", 3./Pz.Jg.Abt.512
LXVI.AK SS-Pz.Brig."Westfalen", T.116.PzD, Flak-Abt.272, T.Lw.Btl.Oesau, T.Pz.Ers.Abt.3
LXVII.AK Ka.Gru.Zehler (Div.Nr.409), Ka.Gru.Ettner (Nachr.Schule Halle), Ka.Gru.Heidenreich (Pz.Aufkl.Ers.Abt.9), Sich.Btl.Großkreutz, SS-Kraftf.Ers.Abt.3, Festung Erfurt, Ka.Gru.Merkel
Festung Harz Ka.Gru.Fallois (T.9.PzD), HJ-Ka.Gru.Pöthe, Pz.Aufkl.Lehr.Abt.130, Ka.Gru.Zahn, Festung Goslar, VS-Btl.Wittisch, Gen.Kp.398, T.Lw.Btl.Oesau, Ka.Gru.Brühl, T.116.PzD
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 12.04.1945
stv.Gen.Kom.VI.AK  
stv.Gen.Kom.IX.AK 26.VGD, 326.VGD
LXVI.AK 277.VGD, SS-Pz.Brig."Westfalen", T.9.PzD, T.116.PzD
LXVII.AK Ka.Gru.Zehler (Div.Nr.409), Ka.Gru.Heidenreich (Pz.Aufkl.Ers.Abt.9), Sich.Btl.Großkreutz, Festung Erfurt, Ka.Gru.Merkel
Festung Harz  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 13.04.1945
stv.Gen.Kom.VI.AK 26.VGD
stv.Gen.Kom.IX.AK 326.VGD, Jg.Btl.Ohlmer (5.Jg.Div.), Pi.Brig.688, RAD-Flak-Bttr.6./226, Brig.Worgitzky, Ka.Gru.Bremm (277.VGD), Sich.Btl.Großkreutz, HUS Eisenach, Pz.Jg.Lehr-Abt.130
LXVI.AK SS-Pz.Brig."Westfalen"
LXVII.AK Ka.Gru.Heidenreich (Pz.Aufkl.Ers.Abt.9)
Festung Harz Ka.Gru.Brandl (Fj.Reg.II./15)
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 14.04.1945
stv.Gen.Kom.VI.AK  
stv.Gen.Kom.IX.AK 26.VGD
LXVI.AK ID "Potsdam", Ka.Gru."Blankenburg", HJ-Ka.Gru.Rokar, HJ-Ka.Gru."Quedlingburg", HJ-Ka.Gru."Ostharz"
LXVII.AK SS-Pz.Brig."Westfalen", T.116.PzD, Sich.Btl.Großkreutz, 326.VGD
Festung Halle  
Festung Harz  
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 17.04.1945
stv.Gen.Kom.IX.AK 26.VGD
stv.Gen.Kom.VI.AK  
LXVI.AK Flak-Abt.64, T.ID "Potsdam", Gren.Reg.980 (272.VGD)
LXVII.AK T.ID "Potsdam", Ka.Gru."Blankenburg"
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 19.04.1945
stv.Gen.Kom.IX.AK T.ID "Potsdam"
stv.Gen.Kom.VI.AK  
LXVI.AK Gren.Reg.980 (272.VGD), Brig.Worgitzky, 26.VGD, Pi.Brig.688, Ka.Gru.Bongarts, T.Div.Nr.466
LXVII.AK T.ID "Potsdam", HJ-Ka.Gru."Ostharz", T.116.PzD, Fj.Reg.15, Fj.Pi.Btl.5, Pz.Jg.Abt.228, Pi.Btl.116
Festung Blankenburg Ka.Gru."Blankenburg"
Nachtrag:
 
Kriegsgliederung der 11.Armee: Stand 20.04.1945
stv.Gen.Kom.IX.AK  
stv.Gen.Kom.VI.AK  
LXVI.AK  
LXVII.AK T.ID "Potsdam", 26.VGD,  Brig.Worgitzky, Fj.Reg.15, Lw.Btl.Oesau
Festung Blankenburg Ka.Gru."Blankenburg", T.SS-Pz.Brig."Westfalen"
Nachtrag:
 

zurück